Joutsan suun terveydenhuollon ja ruokapalvelujen rakennushankkeen toteuttajaksi on valittu tarjouskilpailussa halvimman eli 2,18 miljoonan euron tarjouksen esittänyt jyväskyläläinen Rakennus Auvinen Oy. Joutsan valtuusto päätti asiasta maanantaina kunnanhallituksen esityksen mukaisesti, ja pöytäkirjaan kirjattiin myös, että vuoden 2021 määrärahat tulevat riittämään investoinnin käynnistämiseen ja lisämääräraha käsitellään vuoden 2022 investointiohjelman yhteydessä.

Lisämääräraha tarvitaan, sillä alun perin uuden rakennushankkeeseen varattiin vain 1,7 miljoonaa.

Yksimielistä päätöstä edelsi vilkas keskustelu. Keskustan ja sdp:n valtuustoryhmät kannattivat 2,18 miljoonan tarjouksen hyväksymistä, sen sijaan kokoomuksen riveissä asia herätti kysymyksiä. Valtuutettu Iiris Ilmosen mielestä hankkeen valmistelussa olisi pitänyt huomioida tarkemmin se edellisen teknisen johtajan esille tuoma asia, että koulumäen keittiö pystyy tuottamaan keittiöpalveluja Joutsan kokoiselle kunnalle.

Lisäksi Ilmonen kysyi muun muassa sitä, voiko valtuusto ylipäätään hyväksyä esitetyn 2,18 miljoonan tarjouksen, jos hammashoitolan ja keittiön rakentamiseen on varattu talousarviossa vain 1,7 miljoonaa. Tältä osin päätöksenteon yhteydessä kirjattiinkin pöytäkirjaan merkintä lisäinvestointitarpeen käsittelemisestä ensi vuonna investointiohjelman yhteydessä.

Kalle Willman kyseenalaisti muun muassa sen, että kunta aikoo rakentaa hammashuollolle ja keskuskeittiölle yli kahdella miljoonalla eurolla tilat, vaikkei seututerveyskeskuksen kanssa ole vuokrasopimusta kyseisistä hammashuollon tiloista. Tähän kunnanjohtaja Harri Nissinen totesi, että seututerveyskeskus tarvitsee hammashoitolan tilat ja se tulee niitä varmasti myös käyttämään.

Perussuomalaisten Jussi Lehtonen toivoi rakennushankkeen pääsevän käyntiin, sillä uusiin sote-tiloihin investoimisella luodaan hänen mielestään kuntalaisille turvaa tulevasta. Lehtosta huoletti se, että jos hanketta ei nyt saada käyntiin, se on myöhemmin huomattavasti kalliimpi.

Vihreiden Lea-Elina Nikkilä puolestaan teki asian käsittelyn yhteydessä toimenpidealoitteen, että tulevaan hammashoitola-keittiörakennukseen hankittaisiin aurinkopaneelit. Aloite merkittiin pöytäkirjaan.

Lisäksi valtuusto käsitteli paria muuta asiaa. Hallintosäännön 4. pykälän 4. kohtaan, joka koskee kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtäviä, tehtiin kunnanhallituksen esittämä muutos. Muutoksen myötä yksi kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä on yhdessä muiden hallituksen puheenjohtajien ja valtuuston puheenjohtajan kanssa neuvotella ja valmistella kunnanhallitukselle johtoryhmän työn painopistealueet, vastuualueet sekä johtoryhmän työsuhde-edut, eikä päättää edellä mainituista asioista, kuten kyseisessä pykälässä tällä hetkellä todetaan.

Päätös syntyi äänestyksen kautta. Kalle Willman piti kunnanhallituksen esittämää tekstimuotoa sisällöltään muun muassa kuntalain ja kunnan hallintosäännön vastaisena ja esitti hallintosäännön 4. pykälän 4. kohdan ja 5. pykälän 4. kohdan poistamista. Viimeksi mainitussa kohdassa todetaan valtuuston puheenjohtajan osallistuvan kunnan ja johtoryhmän arviointikeskusteluihin.

Iiris Ilmonen kannatti Willmanin esitystä, joten asiassa äänestettiin. Kunnanhallituksen esittämä tekstimuutos hyväksyttiin äänin 14–9. Willman jätti asiassa eriävän mielipiteen.

Valtuusto myös merkitsi tiedoksi sen, että kunnanhallitus on nimennyt Jussi Lehtosen Joutsan edustajaksi seudulliseen ympäristöterveyslautakuntaan. Muissa asioissa Lea-Elina Nikkilä jätti aloitteen siitä, että Joutsan uudessa metsänhoidonsuunnitelmassa korostuisi pyrkimys siirtyä jatkuvapeitteisen metsänkasvatuksen menetelmiin aina, kun se on metsänhoidollisesti mahdollista ja pitäytyä avohakkuista ja muista voimaperäisistä metsätaloustoimista.

Tarja Kuikka

Yläkuvassa oikealla tontti, jolle Joutsan kunta aikoo rakentaa hammashuollolle ja ruokapalvelujen keittiölle uudet toimitilat. Tontilla oleva vanha rakennus on tarkoitus purkaa uuden rakennuksen tieltä.