Joutsan kunta on kunnanjohtaja Harri Nissisen päätöksellä päättänyt hankkia Oravakiven alueen markkinointiin liittyvää konsulttityötä. Kunnanhallituksen pöytäkirjan mukaan konsultoinnin arvo tulee työn ensimmäisessä vaiheessa olemaan noin 11.000 euroa. Näyttää siltä, että kunta on tapauksessa mahdollisesti toiminut omien hankintaohjeidensa vastaisesti.

Mitä kunnan omat hankintaohjeet sanovat tällaisista hankinnoista, kunnanjohtaja Harri Nissinen?

– Joutsan kunnan pienhankintaohjeen mukaan kirjallinen tarjouspyyntö tulee laatia kaikista yli 10.000 euron pienhankinnoista. Tarjouspyyntö julkaistaan pienhankintapalvelussa tai tarjous pyydetään vähintään kolmelta mahdolliselta tarjoajalta. Tarjouspyynnöstä voidaan ilmoittaa myös kunnan verkkosivuilla. Hankinnasta ilmoittaminen tulee suhteuttaa aina hankittavaan tuotteeseen tai palveluun.

– Jos hankinnan enimmäisarvo jää alle 25.000 euron, hankinnasta laaditaan kirjallinen dokumentti (esimerkiksi sopimus tai tilaus). Hallintosäännön mukaan kunnanjohtaja voi tehdä kyseisen hankinnan ja siihen liittyvän sopimuksen. Pienhankintapäätökseen tyytymätön voi hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisun tai kuntalain mukaisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen on mahdollista hakea muutosta valittamalla kuntalain mukaisella kunnallisvalituksella hallinto-oikeuteen.

– Joutsan kunnan hankintaohjeessa ei ole nimen omaisesti kerrottu milloin hankintaohjeesta voidaan poiketa. Tavallisia syitä yleensä ovat muun muassa hankinnan kiireellisyys tai kun toimijoita on vähän tai vastaavaa asiantuntemusta on harvalla. Joissakin tilanteissa on perusteltu tarve poiketa pienhankintaohjeista ja tehdä suorahankinta. Kunnanhallitus käsitteli Oravakiven alueen tilannetta kesäkuussa ja antoi selvitystyölle aikaa vuoden loppuun saakka, minkä vuoksi hankinta oli tarkoituksenmukaista tehdä mahdollisimman pian.

Hankkeessa mahdollisesti ylittyy 10.000 euron raja. Miksei tätä huomioitu hankinnassa?

– Konsulttisopimuksen ensimmäisen vaiheen arvioin olevan noin 10.000 euroa. Olemme kartoittaneet kolme konsulttia. Tarpeisiimme soveltuvan taustan, referenssit ja osaamisen omaava konsultti, PTB-Invest Oy, valikoitui tehtävään. Neuvottelimme myös PTB-Invest Oy:n kanssa sopimukseen purkavan ehdon, jolloin sopimus voidaan keskeyttää kahden kuukauden jälkeen ja tarvittaessa suorittaa uusi hankinta pienhankintaohjeen mukaisesti.                          

– Yhteenvetona: Arvioin ensimmäisen vaiheen noin 10.000 euron arvoiseksi ja hankinnan olevan perusteltu huomioiden kunnanhallituksen kesäkuun kokouksessa asetetun tavoiteaikataulun. Jos hankkeen ensimmäinen vaihe ylittää 10.000 euron pienhankintaohjeen rajan, myönnän virheeni. Hankinnan arvoa voidaan tarkastella, kun sopimuksen ensimmäinen vaihe on tehty.

Markku Parkkonen

Kuva: Heikki Utula.

Tagged with →