Vuonna 2020 Keski-Suomessa suojeltiin yli 400 hehtaaria metsää vapaaehtoisen Metso-suojeluohjelman avulla. Pääasiassa suoalueita suojeltiin 500 hehtaarin alueelta Helmi-elinympäristöohjelman avulla.

Metso-ohjelman myötä Päijänteen Rutalahdessa suojeltiin noin 16 hehtaarin puronvarsi. Suojellun alueen puusto on pääosin iäkästä, kuusivaltaista sekametsää.

– Rutalahden puronvarsi on tullut ely-keskuksen tietoon Suomen metsäkeskuksen välittämänä. Ely-keskuksella on metsäkeskuksen ja metsänhoitoyhdistyksien kanssa välityssopimus, joiden mukaan ne voivat maanomistajien suostumuksella tarjota suojeluun sopivia alueita ely-keskukselle, kertoo Keski-Suomen ely-keskuksen luonnonvarayksikön päällikkö Risto Kujala.

Metsäkeskuksen edustaja, luonnonhoidon asiantuntija Mari Pänkäläinen on luokitellut Rutalahden alueen. Pänkäläisen tekemän luokituksen perusteella Rutalahden alueesta I-luokan valintakriteerit täyttää 7,6 hehtaaria, II-luokan 5,8 hehtaaria ja loppuosa on alempaa tasoa. Inventoinnin perusteella alue on isolta osin luonnontilaista vanhaa ja vanhahkoa metsää, jossa on lahopuujatkumoa eli eri aikoina kuollutta puuta. Alueella kulkee puro, joka muuttuu rannempana salapuroksi. Alueen puusto on pääosin yli 90-vuotiasta, osin jopa yli 120-vuotiasta.

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma 2014–2025 eli METSO yhdistää metsien suojelun sekä taloudellisen käyttämisen. Ohjelman tavoitteena on pysäyttää metsäisten luontotyyppien ja metsälajien taantuminen, sekä vakiinnuttaa luonnon monimuotoisuuden suotuisa kehitys. Ohjelmassa suojelu perustuu maanomistajien vapaaehtoisuuteen ja sitä toteutetaan pysyvillä ja määräaikaisilla keinoilla. Vapaaehtoisella suojelulla turvataan rakennepiirteiltä edustavia puustoja sekä lajistoltaan monimuotoisia metsäluonnon elinympäristöjä.

Jonna Keihäsniemi