Joutsan valtuuston esityslistalla oli 7.6.2021 hallintosäännön muutosesitys, jossa oltiin antamassa valtuuston ja hallituksen puheenjohtajille yhteinen määräys: ”päättävät työn painopistealueet, vastuualueet, sekä johtoryhmän työsuhde-edut”. Kokouksessa toimivalta muutettiin muotoon: ”4 § Kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävät 4. vastaa siitä, että johtoryhmän kanssa käydään vuosittain arviointikeskustelut ja yhdessä muiden hallituksen puheenjohtajien ja valtuuston puheenjohtajien kanssa päättävät työn painopistealueet, vastuualueet, sekä johtoryhmän työsuhde-edut”.

Kuntalaissa periaatteena on erottaa poliittinen ja ammatillinen johtaminen. Tehty päätös sekoittaa pelikentän täydellisesti. Päätös merkitsee muun muassa sitä, että Valtuustolta viedään valta päättää vastuualueista, kunnanhallitukselta sille lain mukaan kuuluva johtamisvalta ja päätösvalta palkkauksesta sekä kunnanjohtajalta valta johtaa alaistensa töitä…

Kuntalain 91 §:n mukaan valtuusto voi siirtää toimivaltaa hallintosäännöllä toimielimelle. Lain 30 §:n mukaan puheenjohtajisto ei ole toimielin. Siten valtuuston päätös on mitätön. Puheenjohtajiston tekemästä päätöksestä voitaisiin käynnistää aina oikaisuvaatimus- ja valitusprosessi ja hallinto-oikeus kumoaisi jokaisen päätöksen lainvastaisena.

Olen konsultoinut päätöksestä erästä johtavaa kuntalakijuristia. Hänen mukaansa päätös on arveluttava ja hyvin ainutlaatuinen. Uuden valtuuston on syytä ensi töikseen kumota muutos.

Kalle Willman
valpas kuntalainen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →