Joutsan kunnan työsuojelutoimikunta valmisteli viime syksynä kunnalle tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman vuosiksi 2021–2022. Siihen kirjattiin ne tavoitteet ja toimenpiteet, joilla voidaan edistää tasa-arvoa ja työyhteisön yhdenvertaisuutta, parantaa työhyvinvointia ja edistää työhön sitoutumista kunnan palveluksessa. Suunnitelma tehtiin, koska Suomessa sitä edellytetään viranomaisilta, koulutuksen järjestäjiltä ja työnantajilta, joiden palveluksessa on säännöllisesti vähintään 30 henkilöä.

Joutsan kunnanhallituksen hiljattain hyväksymän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman mukaan kunnassa halutaan edistää tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta niin henkilöstöä kuin asiakaspalveluakin ajatellen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että naisilla ja miehillä tulee olla yhtäläiset mahdollisuudet tulla valituksi kunnan avoimiin työpaikkoihin, kehittyä työssään ja edetä urallaan, samanlaiset työehdot sekä palkkaus- ja palkkioperusteet.

Esimerkiksi rekrytoinnit tehdään työnhakijan osaamisen, työkokemuksen ja koulutuksen perusteella, eivätkä sukupuoli ja ikä ole koskaan rekrytointiperusteina. Tiettyihin tehtäviin on kuitenkin todettu hakeutuvan edelleen enemmän tietyn sukupuolen edustajia, esimerkiksi kirvesmiehen tehtäviin miehiä ja laitoshuoltajaksi naisia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma sisältää myös palkkakartoituksen ja muita tietoja kunnan henkilöstötilanteesta, tosin tiedot ovat viime heinäkuuta edeltävältä vuodelta. Kartoituksesta käy ilmi muun muassa se, että hyvinvointi- ja sivistysosastolla ja teknisellä osastolla miesten keskimääräinen palkka oli tarkasteluajanjaksolla joitain satasia suurempi kuin naisilla.

Hyvinvointi- ja sivistysosastolla miesten keskipalkka oli tehtäväkohtaisessa palkassa 486 euroa suurempi ja kokonaispalkassa 869 euroa suurempi. Teknisellä osastolla miesten tehtäväkohtainen palkka oli noin 280 euroa suurempi ja kokonaispalkka yli 400 euroa suurempi. Perusturvaosastolla, jossa miehiä ja naisia on enemmän samoissa tehtävissä, palkkaerot olivat kartoituksen mukaan pienempiä ja naisten kokonaispalkka oli muutamia euroja suurempi kuin miesten.

Lisäksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa kerrotaan esimerkiksi naisten ja miesten määrän jakautumisesta kunnan osastoilla. Sosiaalitoimen työntekijät olivat tarkastelujaksolla pääasiassa naisia (105 naista 113 työntekijästä), samoin opetus- ja kulttuuritoimessa naisia oli selvästi enemmän kuin miehiä (46 naista 59 työntekijästä). Teknisessä toimessa ja yleishallinnossa sekä kehittämisyksikössä naisten ja miesten määrässä ei ollut suurta eroa.

Esimiesten osalta kunnassa pyritään suunnitelman mukaan siihen, että johtavassa asemassa olevissa olisi yhtä paljon miehiä ja naisia. Tarkasteluhetkellä esimiehistä hienoinen enemmistö, 52 prosenttia, oli naisia. Kunnan johtoryhmässä taas oli yksi nainen ja neljä miestä.

Kehityskohteiksi Joutsan kunnan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan on kirjattu tasapuolinen palkkaus, tasapuolinen työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukeminen ja kehittäminen sekä henkilöstön tasapuolinen mahdollisuus kehittyä työssään. Palkkauksen osalta toimenpiteisiin on kirjattu esimerkiksi kaikille työntekijöille tva-järjestelmän mukaan tehtävä tehtäväkuvan ja työn vaativuuden arviointi, joka tulee olemaan palkan määräytymisen perusteena.

Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen osalta tarkoituksena on esimerkiksi tarkistaa, että kaikilla on asianmukaiset työtilat ja -välineet, ja hoitaa mahdolliset puutteet kuntoon olemassa olevien resurssien puitteissa. Henkilöstön kehittämisen osalta suunnitelmaan taas on kirjattu muun muassa tavoite käydä vähintään tämän vuoden aikana läpi työntekijöiden mahdolliset koulutustarpeet ja -halut.

Tarja Kuikka