Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen on yksi vaaliteemoistani ja tavoitteistani, koska sen avulla voidaan lisätä hyvinvointia.

Mitä se yhdenvertaisuus sitten oikein tarkoittaa?

Yleensä sillä viitataan yhdenvertaisuuslakiin, jossa todetaan että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia riippumatta heidän sukupuolestaan, iästään, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, poliittisesta kannastaan, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä.

Lainsäädännön mukaan valtion ja kuntien viranomaisten sekä oppilaitosten tulee laatia tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma asian edistämiseksi. Joutsan kunnassa onkin äskettäin tehty varsin onnistunut tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Se on hyvä alku, mutta koskee vain kunnan organisaatiota. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää kuitenkin syrjimättömyyttä kaikessa toiminnassa niin yrityksissä kuin muussakin yhteiskunnallisessa toiminnassa. Kunta voisikin toimia asiassa tietoisuuden lisääjänä, kannustavana esimerkkinä ja toimivien käytäntöjen esittelijänä.

Miksi asia on niin tärkeä?

Ensinnäkin siksi, että lainsäädäntö näin edellyttää. Perustuslaki, yhdenvertaisuuslaki, rikoslaki, tasa-arvolaki ja työlainsäädäntö edellyttävät syrjimättömyyttä eri elämänalueilla. Mutta ennen kaikkea siksi, että tasapuolisuuden, syrjimättömyyden ja oikeudenmukaisuuden kokemus on ihmisen hyvinvoinnille tärkeä. Siksi haluan olla edistämässä yhdenvertaisuuden toteutumista kunnassa.

Pidetään kaikki mukana!

Sari Nummela
Kuntavaaliehdokas, Joutsa (Vihr)

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →