Luhangan rakennuslautakunnan käsittelyssä oli jälleen Latamäen tuulivoimapuisto. Aiemmin keväällä lautakunta sai käsiinsä suoritetut melumittaukset, joiden tuloksista asianomaisilla oli mahdollisuus antaa vastine. Asianosaiset tekivät vastineen, jonka lisäksi lautakunta päätti pyytää lausunnon kunnan terveydensuojeluviranomaiselta.

Terveydensuojeluviranomainen toteaa 21.4. antamassaan lausunnossa puoltavansa kokonaisuuden hallinnan kannalta ympäristöluvan tarvetta Latamäen tuulivoimapuistolle. Perusteluna todetaan, että tuulivoimapuisto toimii ympärivuorokautisesti ympäri vuoden, joten mahdollinen altistuminen melulle on pitkäkestoista ja toistuvaa. Lisäksi asuntojen sisätiloille asumisterveysasetuksessa annetut melun toimenpiderajat voivat ajoittain ylittyä ulkomelun vaihtelun seurauksena.

Ympäristötarkastajan antamassa päätösehdotuksessa todetaan, että suoritetut melumittaukset eivät sulje pois mahdollisuutta, että Latamäen tuulivoimapuiston melusta saattaa aiheutua kohtuutonta rasitusta lähialueen asutukselle. Päätöksessä on suoritettujen melumittausten lisäksi huomioitu terveydenviranomaisen lausunto sekä asianosaisten vastine. Koska tarvittavien toimenpiteiden yksilöiminen on vaikeaa, edellytetään yksittäisen määräyksen antamisen sijasta toiminnanharjoittajaa hakemaan ympäristölupaa.

Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen yhdellä lisäyksellä. Vastineen antajat ovat vaatineet, että määräyksen noudattamiseksi tulee asettaa uhkasakko. Uhkasakkoa määräyksen noudattamiseksi ei aseteta. Rakennuslautakunta voi keskeyttää toiminnan, mikäli sen antamaa määräystä ei noudateta. Luvan myöntämisen yhteydessä asetetaan ympäristölupamääräykset. Ympäristölupahakemus tulee jättää vireille Luhangan kunnan ympäristönviransuojeluomaiselle viimeistään kahden kuukauden kuluttua päätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Näin ollen Ilmatar Luhanka Oy:n tulee hakea Luhangan tuulipuistolle ympäristölupa. Mikäli toiminnanharjoittaja katsoo, että lupaa ei tarvita, voi se valittaa päätöksestä Vaasan hallinto-oikeuteen.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →