Hämeenlinnan hallinto-oikeus kehottaa valituksen ja täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen johdosta Luhangan rakennuslautakuntaa antamaan lausunnon. Muutoksenhaunalainen päätös koskee rakennuslautakunnan tammikuussa antamaa maa-aineslupahakemusta.

Valituksessaan muutoksenhakijat vaativat, että koska hanke vaarantaa pohjaveden eikä hankkeelle ollut haettu vesilain mukaista lupaa, kyseisen päätöksen toimeenpano tulee keskeyttää ja kumota sekä maa-ainesten otolle tulee asettaa toimenpidekielto.

Perusteluina esitetään muun muassa kauniin maisemakuvan turmelun sekä tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen laadun tai antoisuuden vaarantumisen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. Lisäksi valituksessa todetaan, että hakija oli saanut harhaanjohtamalla naapurit suostumaan nollametrin suojavyöhykkeeseen antamalla heille väärän käsityksen kirjallisen suostumuksen tarkoituksesta. Valtioneuvoston maa-ainestenotto-oppaassa todetaan, että soranotolla on kymmenen metrin suojavyöhyke naapuritontin rajasta, ellei muuta sovita.

Rakennuslautakunta päätti ympäristötarkastajan ehdotuksesta antaa lausunnon, jonka mukaan valitus tulee kokonaisuudessaan hylätä perusteettomana. Lausunnolleen rakennuslautakunta esittää perusteluina muun muassa sen, että kaivuualueella ei ole sellaisia maa-aineslain mukaisia maisemallisia arvoja, jotka estäisivät luvan myöntämisen. Lisäksi lautakunnan käsityksen mukaan myönnetyssä päätöksessä ei ole annettu lupaa varastoida alueella ulkopuolisia ylijäämämaita. Perustana päätöksenteossa liittyen nollametrin suojavyöhykkeisiin toimi allekirjoitus, jonka todettiin olevan näyttönä siitä, että henkilö on saanut tiedon asian sisällöstä ja ymmärtänyt sen, sekä hyväksynyt sen itseään sitovaksi.

Rakennuslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.

Jonna Keihäsniemi

Tagged with →