Päijänteellä varaudutaan kevättulvaan. Koko Kymijoen vesistön alueella, jonka pääjärvi Päijänne on, useimpien järvien vedenpinnat ovat ely-keskuksen mukaan lähteneet nousuun ja niiden ennustetaan nousevan keskimääräisiä kevään ja alkukesän vedenkorkeushuippuja korkeammalle.

Vedenkorkeudet olivat jo talven jäljiltä tavanomaista korkeammalla ja helmikuun lopun runsaat sateet nostivat lumen vesiarvon keskimääräistä suuremmaksi. Vesistöalueen eteläosissa lumet ovat pääosin sulaneet, mutta pohjoisosissa on vielä lunta, ja näillä alueilla sekä Päijänteellä tulvahuipun suuruuteen vaikuttavat paitsi lumen sulamisen ajoittuminen, myös kevään sateisuus.

Päijänteen vedenkorkeus oli viime torstaina ely-keskuksen mukaan noin neljäkymmentä senttimetriä ajankohdan keskimääräistä vedenkorkeutta korkeammalla. Vedenpinnan on ennustettu nousevan toukokuun aikana vielä noin neljäkymmentä senttimetriä eli lähelle Päijänteen tulvarajaa tai sen yli, tasolle NN+ 78,6–78,9 m. Päijänteen tulvarajana pidetään tasoa NN+ 78,8 m.

Kun valuma-alueen vesivarastot ovat täynnä, kevään ja alkukesän mahdolliset tavanomaista runsaammat sateet voivat nostaa ely-keskuksen mukaan Päijänteen vedenkorkeuden haitalliselle tasolle.

Jotta vedenpinnan nousua Päijänteellä ja Kymijoella saataisiin hillityksi, Päijänteen juoksutusta on lisätty. Tällä hetkellä sen kokonaislähtövirtaama, Kalkkisen luonnonkosken virtaama ja juoksutus mukaan lukien, on noin 380 kuutiometriä sekunnissa. Tyypillisesti kevään lähtövirtaama on noin 250 kuutiometriä sekunnissa.

Kalkkisten säännöstelypadon luukut avattiin ely-keskuksen mukaan huhtikuun alussa täysin auki ja vettä juoksutetaan myös Kalkkisten kanavan kautta. Tällä hetkellä Päijänteen vedenkorkeus on 18 senttimetriä luonnonmukaista eli säännöstelemätöntä vedenkorkeutta alempana. Päijänteen juoksutuksen lisäämisestä johtuen Kymijoen virtaama pysyy suurena koko kevään.

Ely-keskus ennakoi Päijänteen tavanomaista korkeampien vedenkorkeuksien ja Kymijoen suurten virtaamien aiheuttavan paikallista haittaa maanviljelylle ranta-alueilla. Päijänteen juoksutusta pidetään suurena siihen asti, kunnes tulovirtaamat laskevat ja tulvariski Päijänteelle ja Kymijoelle helpottuu.

Tarja Kuikka

Tagged with →