Eduskunnan apulaisoikeusasiamies katsoo, ettei Joutsan kunnan testamenttivarojen väärinkäytösepäilyyn liittyvä kantelu anna aihetta toimenpiteisiin hänen laillisuusvalvontansa puitteissa. Apulaisoikeusasiamiehellä ei ole perusteita epäillä, että Joutsan perusturvalautakunta ja kunnanhallitus sekä Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto (avi) olisivat asiassa ylittäneet niille lain mukaan kuuluvan harkintavallan tai käyttäneet sitä väärin. Lisäksi apulaisoikeusasiamies katsoo, että kantelun tekijällä olisi ollut mahdollisuus tehdä arvostelemastaan päätöksestä kunnallisvalitus hallinto-oikeuteen.

Kyse on Joutsan perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willmanin tekemästä kantelusta, jossa hän vaati apulaisoikeusasiamiestä tutkimaan sakuko-yksikön kalustehankintaan liittyvän epäilemänsä testamenttivarojen väärinkäytön ja antamaan tarvittavat velvoittavat päätökset ja ohjeet Joutsan kunnalle ja perusturvalautakunnalle sekä aville.

Kantelu pohjautuu alkujaan perusturvalautakunnan päätökseen kustantaa sakuko-yksikön 120.000 euron kalustehankinta Tauno ja Impi Hasan rahaston varoista. Willman teki päätöksestä oikaisuvaatimuksen keskeisimpänä perusteluna se, että hankinta on vastoin Hasan testamentin tarkennemääräystä, sillä varat on tarkoitettu käytettäväksi Joutsan vanhainkodin hyväksi, eikä sakuko-yksikön tilojen tulevan vuokraajan Keski-Suomen sairaanhoitopiirin liikelaitoksen käyttöön. Lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen.

Willman teki asiasta hallintokantelun kunnanhallitukselle, mutta tämä katsoi, että testamenttivaroja on käytetty testamentin laatijoiden toiveiden mukaisesti joutsalaisten ikäihmisten hyväksi huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, eikä perusturvalautakunnan ole tarpeen käsitellä asiaa uudelleen.

Willman kanteli asiasta aluehallintovirastolle kyseenalaistaen muun muassa lautakunnan toimivaltaisuuden testamenttivaroista päättäessä ja todeten, ettei kunta ollut noudattanut testamentin tarkoitemääräystä. Willmanin mielestä avin olisi pitänyt määrätä sopiva henkilö ajamaan asiasta kannetta käräjäoikeudessa tarkoitemääräyksen täytäntöönpanemiseksi.

Avi totesi vastauksessaan muun muassa, että sen mielestä Joutsan kunta oli toiminut harkintavaltansa puitteissa, eikä testamentin tarkoitemääräyksen täytäntöönpanossa ollut toimittu ilmeisen virheellisesti. Siksi avi ei lähtenyt ajamaan asiasta kannetta. Tähän tyytymätön Willman teki kantelun eduskunnan apulaisoikeusasiamiehelle, mutta tämä kantelu ei siis johtanut enempään.

Testamentin määräykset näyttäisivätkin täyttyvän, sillä Palvelukeskus Jousen Koivula-siipeen remontoitavaan sakuko-yksikköön hankittavat kalusteet tullaan sijoittamaan osin Jousen tiloihin, osin Jousen ja sakukon yhteiskäytössä oleviin tiloihin.  

Joutsan kunnan perusturvajohtaja Anna-Maija Kääriäisen mukaan testamenttivaroilla muun muassa uusitaan Jousen juhlasalin kalusteet sekä Jousen ja sakukon yhteisten aulatilan ja henkilökunnan ruokailutilan kalusteet. Lisäksi testamenttivaroilla aiotaan Kääriäisen mukaan kalustaa Jousen saattohoitoon tarkoitettu huone.

Tarja Kuikka