Koronapandemia lisäsi viime vuonna merkittävästi Joutsan kunnan henkilöstön etätyöskentelyn määrää. Se myös muutti kunnan työskentelykulttuuria siinä mielessä, että aiemmin etätyön tekeminen edellytti erillistä sopimusta, mutta korona-ajan myötä henkilöstö pystyi tekemään etätyötä kunnanjohtajan päätöksellä ilman erillistä sopimusta.

Muun muassa tämä käy ilmi Joutsan kunnan viime vuoden henkilöstökertomuksesta. Kyse on vuosittaisesta raportista, jossa kerrotaan esimerkiksi kunnan henkilöstön määrästä, henkilöstömenoista ja poissaoloista.

Henkilöstökertomuksen mukaan Joutsan kunnan palkkalistoilla oli viime vuoden lopussa 269 henkilöä, joista 228 eli valtaosa oli vakinaisia työntekijöitä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevia tai sijaisuuksia hoitavia oli 42, oppisopimuksen kautta määräaikaisessa työsuhteessa olevia 2 ja palkkatuetussa määräaikaisessa työsuhteessa olevia 13. Suurin osa työntekijöistä oli kokoaikaisessa työsuhteessa.

Henkilöstöstä lähes puolet työskenteli opetus- ja kulttuuritoimen alaisuudessa. Tähän 110 henkilön joukkoon lukeutuivat muun muassa opettajat sekä seutuopiston ja varhaiskasvatuksen työntekijät. Sosiaalitoimen alla työskenteli 101 henkilöä, heidän joukossaan muassa palvelukeskusten ja kotihoidon henkilöstöt. Teknisellä osastolla oli 49 työntekijää, hallinnon ja taloushallinnon henkilöstön käsittävässä yleishallinnossa 8 ja kehittämisyksikössä 1. Henkilöstön keski-ikä oli hieman edellisvuotta korkeampi, 49 vuotta.

Viime vuosina kunnasta on jäänyt vanhuuseläkkeelle useita henkilöitä; viime vuonna seitsemän ja edellisvuonna yhdeksän. Lisää eläköitymisiä on luvassa lähivuosina.

Joutsan kunnan henkilöstölle kertyi viime vuonna poissaoloja pääosin sairauden takia, mutta myös esimerkiksi perhevapaista, koulutuksista, kuntoutuksesta ja vuorotteluvapaista johtuen. Esimerkiksi perhevapaisiin käytettiin 956 työpäivää, joista palkallisia oli 245 työpäivää.

Sairauspoissaoloja taas kirjattiin yhteensä 2.891 työpäivää (3.809 kalenteripäivää) eli runsaat 200 päivää edellisvuotta enemmän. Reilu puolet sairauspoissaloista oli sosiaalitoimessa, jossa sairauspäivät lisääntyivät edellisvuoteen verrattuna 169 päivällä. Osin sairauspoissaolojen kasvua selitti koronapandemia.

Koronapandemia myös lisäsi kunnassa etätyöskentelyä ja toisaalta vähensi kokous- ja koulutusmatkoja. Etätyötä teki kuitenkin vain pieni osa henkilöstöstä, 25 työntekijää. Heille kertyi yhteensä 450 etätyöpäivää. Eniten etätöitä, runsas 150 päivää, tehtiin teknisessä toimessa. Seuraavaksi eniten etätöitä, runsaat 110 päivää, tehtiin yleishallinnossa ja kehittämisyksikössä sekä opetus- ja kulttuuritoimessa. Vähiten etäpäiviä tehtiin sosiaalitoimen alaisuudessa.

Joutsan kunnan henkilöstömenot olivat viime vuonna runsaat 12,3 miljoonaa euroa. Ylityökorvauksia maksettiin muutama tuhat euroa edellisvuotta enemmän, runsaat 86.000 euroa. Eniten ylityötunteja kirjattiin sosiaalitoimessa ja teknisessä toimessa, jossain määrin myös varhaiskasvatuksessa.

Työnantajana Joutsan kunta pyrki viime vuonna pitämään huolta työntekijöiden hyvinvoinnista ja työssä jaksamisesta. Kunta muun muassa tarjosi liikunta- ja hyvinvointietuja sekä hankki henkilöstön käyttöön polkupyöriä, joilla nämä voivat liikkua työpisteiden välillä työpäivän aikana.

Tarja Kuikka

Tagged with →