Joutsan kunnan tekninen lautakunta on vastannut yli 50 henkilön allekirjoittamaan taajamametsien hoitoa koskevaan kuntalaisaloitteeseen. Joutsalaisen Taneli Rasmuksen alulle panemassa kuntalaisaloitteessa toivotaan taajamametsien ja muiden erityisiä arvoja omaavien metsäalueiden huomioimista kunnan metsänhoidon suunnittelussa nykyistä paremmin. Nykyisen järjestelmän katsotaan toistuvasti epäonnistuneen maisema-, luonto- ja virkistysarvojen huomioinnissa.

Aloitteen kimmokkeena olivat viime syksynä Joutsan taajamassa ja taajaman lähialueilla tehdyt hakkuut, joiden tarpeellisuuden monet kuntalaiset kyseenalaistivat. Erityistä ärsytystä synnyttivät Pertunmaantien ja Peltolan asuinalueen välillä tehdyt hakkuut. Kaikkien harmia herättäneiden hakkuiden taustalla ei ollut Joutsan kunta, vaan esimerkiksi Pertunmaantien hakkuut olivat pääosin valtion tiehallinnon teettämiä.

Joutsan kunnan tekninen lautakunta päätti, että myös kuntalaisia tullaan kuulemaan, kun kunnan taajamametsäsuunnitelmaa seuraavan kerran päivitetään. Tämä kuitenkin tapahtuu näillä näkymin vasta vuonna 2026, sillä nykyinen vuonna 2017 valmistunut taajamametsäsuunnitelma on voimassa vuoteen 2026 asti ja uusi suunnitelma laaditaan vuosille 2027–2036.

Aivan lähiaikoina kuntalaiset eivät siis näytä pääsevän vaikuttamaan kunnan taajamametsien hoitoon, ainakaan suunnitelmatasolla.

Kunnan muita kuin taajamametsiä koskeva metsätaloussuunnitelma sen sijaan tullaan uusimaan kuluvana vuonna. Uusi metsätaloussuunnitelma laaditaan vuosille 2022–2031.

Ennen uuden metsätaloussuunnitelman hyväksymistä tekninen lautakunta ottaa kantaa siihen, millaiset puunmyyntitavoitteet Joutsan kunnalle asetetaan. Uudessa suunnitelmassa metsät jaetaan talousmetsiin, virkistysmetsiin ja mahdollisesti suojeltaviin alueisiin. Uudessa suunnitelmassa muun muassa päätetään, millaisia metsänhoitomenetelmiä käytetään.

Metsätaloussuunnitelman osalta ei ole tarkoitus järjestää erillistä kuntalaisten kuulemista.

Teknisen lautakunnan esittelytekstissä tekninen johtaja Juha-Matti Näykki otti kantaa muutamiin hakkuisiin liittyviin palautteisiin. Pertunmaantien varren hakkuut olivat Näykin mukaan suurelta osin valtion tiealueellaan suorittamia, eikä kunta voi vaikuttaa tiealueella tehtäviin hakkuisiin.

Pururadan ympäristön hakkuut puolestaan on Näykin mukaan pääosiltaan tehty helpottamaan lumen kuljetusta laduille.

Markku Parkkonen

Tagged with →