Joutsan kunta vaatii, että sote-uudistuksen aikataulusta pidetään kiinni. Muun muassa tämä todetaan lausunnossa, jonka kunta antoi tällä viikolla sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lainsäädäntöön sekä eräisiin muihin lakeihin tehtäviä muutoksia koskevasta esitysluonnoksesta. Kyse on hallituksen esitysluonnoksesta eduskunnalle.

Useat ministeriöt valmistelevat yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen lainsäädäntöön ja eräisiin muihin lakeihin tehtäviä muutoksia. Taustalla vaikuttaa hallituksen eduskunnalle antama esitys, jossa ehdotettiin säädettäväksi uuden hallintotason eli hyvinvointialueiden perustamisen ja toiminnan kannalta keskeiset lait. Sen mukaan Suomeen muodostetaan 21 hyvinvointialuetta, joille siirrettäisiin kuntien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät. Uudellamaalla järjestämisvastuu tosin poikkeaisi muun maan ratkaisusta.

Ministeriöissä valmistellulla esitysluonnoksella, joka oli helmikuussa lausuntopyyntökierroksella, ehdotettaisiin tehtäväksi eri ministeriöiden hallinnonalan lainsäädäntöön hyvinvointialueiden perustamista sekä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen uudistusta koskevasta lainsäädännöstä johtuvat tekniset muutokset.

Sote-uudistuksen aikataulusta kiinni pitämisen ohella Joutsan kunta pitää lausunnossaan tärkeänä myös muun muassa sitä, että hyvinvointialue ja kunnat sopivat yhteistyöstä ja sen edellytyksistä. Kuntien läsnäoloa niitä koskevien asioiden käsittelyssä pidetään huomioitavana asiana ja kuntien edustusta sosiaali- ja terveydenhuollon neuvottelukunnassa perusteltuna. Joutsa myös katsoo, että hyvinvointialueiden tehtäviä tulisi myös hyvinvointialueen ja kunnan välisellä sopimuksella voida siirtää kunnan järjestämisvastuulle silloin, kun se olisi tarkoituksenmukaista tehtävien hoidon kannalta.

Tilojen osalta Joutsa pitää sote-uudistuksessa tärkeänä sitä, etteivät sote-kiinteistöt ja niihin sidotut investoinnit saa aiheuttaa kunnille kohtuutonta taloudellista haittaa. Uudistuksessa tulisi Joutsan mielestä esimerkiksi poikkeusmenettelyin huolehtia siitä, että kunnille taataan taloudellinen tuki todellisten investointikustannusten mukaisesti. Palo- ja pelastustoimen osalta pidetään tärkeänä huolehtimista siitä, että pelastustoimen määrä, laatu ja resurssit riittävät laadukkaan palveluntuotannon kannalta.

Lisäksi Joutsan lausunnossa tuodaan esille esimerkiksi ikärakenteen muuttumisen tuoma suuri haaste ja sen huomioiminen uudistusta tehtäessä. Kunta myös katsoo, että perustettaville hyvinvointimaakunnille on varmistettava riittävä rahoitus, jotta voidaan turvata perustason lähipalvelut pienten kuntien ja harvaan asutun maaseudun asiakkaille.

Tarja Kuikka

Tagged with →