Joutsan kunnanhallitukselle tehty hallintokantelu Tauno ja Impi Hasan testamenttivarojen väärinkäyttöpyrkimyksestä ei aiheuta toimenpiteitä. Kyse on joutsalaisen Kalle Willmanin tekemästä hallintokantelusta, joka koski perusturvalautakunnan päätöstä käyttää Palvelukeskus Jouseen remontoitavan sairaanhoidollisen, kuntoutuksen ja kotiin annettavien palvelujen yksikköön eli sakuko-yksikköön tehtäviin kalustehankintoihin 120.000 euroa Hasan testamenttivaroista.

Perusturvalautakunnan jäsen Willman teki lautakunnan päätöksestä oikaisuvaatimuksen, joka kuitenkin hylättiin. Kunnanhallitukselle tekemässään hallintokantelussa Willman vaati kunnanhallitusta tutkimaan asian ja antamaan perusturvalautakunnalle ohjeen käsitellä asia uudelleen ja kumota kyseisten testamenttivarojen käyttämisen tarkoitukseen, joka ei ollut Willmanin mielestä jälkisäädöksen tekijöiden tarkoittama.

Hasan testamenttia laadittaessa testamenttirahaston varat osoitettiin käytettäväksi Joutsan vanhainkodin hyväksi. Myöhemmin testamentin laatimisen jälkeen vanhainkoti on muutettu Palvelukeskus Jouseksi, jonne sakuko-yksikkö siis remontoidaan.

Hallintokantelun käsittelyssä kunnanhallituksen jäsen Iiris Ilmonen (kok.) esitti, että perusturvalautakunta käsittelisi asian uudelleen hallintokantelun osalta. Ilmosen esitystä ei kuitenkaan kannatettu. Kunnanhallitus päätyikin siihen, että testamenttivaroja on käytetty testamentin laatijoiden toiveiden mukaisesti joutsalaisten ikäihmisten hyväksi huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset, eikä perusturvalautakunnan ole tarpeen käsitellä asiaa uudelleen.

Ilmonen jätti päätöksestä eriävän mielipiteen todeten muun muassa, ettei testamenttivarojen kohdistaminen käyttötalousmenoihin kuten esimerkiksi kalusteisiin ja hoitajakutsujärjestelmään hänen mielestään toteuta testamentin jättäjän viimeistä toivetta.

Tarja Kuikka