Joutsan kunta otti viime syksynä käyttöön oravamaskotin, joka on sittemmin vieraillut eri paikoissa ympäri Joutsaa ja jonka liikkeistä on kerrottu kunnan sosiaalisen median kanavissa. Alkujaan mainosmateriaalien graafisesta hahmosta konkreettiseksi maskotiksi jalostettu orava on osa kunnan markkinointiviestintää ja siten osa monista viestintätavoista, jotka sisältyvät kunnan tämänhetkiseen, vuosille 2020–2025 tehtyyn viestintäsuunnitelmaan.

Suunnitelma pohjautuu kuntalakiin, joka velvoittaa kunnat tiedottamaan toiminnastaan asukkaille, palvelujen käyttäjille, järjestöille ja muille yhteisöille. Lain mukaan kunnan tulee antaa riittävästi tietoa järjestämistään palveluista, taloudesta, kunnassa valmistelussa olevista asioista, niistä koskevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, tehdyistä päätöksistä ja päätösten vaikutuksista.

Joutsan valtuusto linjaa kunnan viestintää hyväksymällä kuntastrategian, ja kunnanhallitus taas johtaa ja valvoo viestintää ja hyväksyy muun muassa viestintäsuunnitelman, joka viedään valtuustolle tiedoksi. Suunnitelman laatii kunnan viestinnän kehittämisestä ja toteuttamisesta vastaava, kunnanjohtaja Harri Nissisen johdolla toimiva viestintäryhmä. Ryhmään kuuluvat talous- ja hallintojohtaja Antti-Pekka Hokkanen, elinkeinokoordinaattori Petri Kaitamäki, ict-asiantuntija Jarkko Puhakka, toimistosihteeri Leena Hietala ja henkilöstöasiantuntija Liisa Alfthan.

Viime maanantaina kunnanhallituksessa käsiteltyyn ja hyväksyttyyn, vuoteen 2025 ulottuvaan viestintäsuunnitelmaan on koottu ohjeet siihen, miten kunta viestii, kuka viestinnästä vastaa ja kenelle viestintä kohdistetaan. Suunnitelma sisältää sisäisen ja ulkoisen viestinnän, joista ensimainittu kohdistetaan esimerkiksi henkilöstölle ja luottamushenkilöille, jälkimmäinen esimerkiksi kuntalaisille, vapaa-ajan asukkaille, matkailijoille, yhdistyksille, yhteistyötahoille, viranomaisille ja medialle.

Omat nettisivut ovat Joutsan kunnan näkyvin ulkoisen viestinnän kanava. Kuvakaappaus sivuilta.

Ulkoisen viestintää Joutsan kunta tekee usean eri kanavan kautta. Näitä ovat esimerkiksi kunnan omat nettisivut, Visit Joutsa -sivu, Joutsan Nuolen nettisivut, sosiaalisen median kanavat, kaksi kertaa vuodessa ilmestyvä tiedotuslehti, päätösviestintä eli valmisteilla olevista asioista, niiden käsittelystä ja päätöksistä kertominen sekä media.

Viimeksi mainitulla tarkoitetaan käytännössä sitä, että kunta esimerkiksi ilmoittaa kuulutuksista paikallislehdessä ja tiedottaa alueen medioita kunnassa tehdyistä päätöksistä, jolloin mediat voivat uutisoida päätöksistä edelleen alueen asukkaille.

Sisäisen viestinnän kanavina ovat esimerkiksi henkilöstölle suunnattu intra, sähköposti, henkilöstöpalaverit ja kehityskeskustelut.

Viestintäsuunnitelmassa linjataan myös markkinointi- ja kriisiviestinnästä. Markkinointiviestinnällä pyritään ensisijaisesti tukemaan kunnan markkinointia, vapaa-ajan asumista ja matkailua ja lisäämään kunnan tunnettavuutta. Tältä osin keinoina ovat esimerkiksi juuri oravamaskotti, samoin digitaalinen markkinointiviestintä, messut, tapahtumat ja esitteet.

Kriisiviestintään taas joudutaan kunnassa turvautumaan, kun tapahtuu jotain odottamatonta, normaalista selkeästi poikkeavaa, suurta huomiota vaativaa ja yleensä isoa joukkoa koskevaa. Kriisiviestinnällä pyritään muun muassa varmistamaan ihmisten turvallisuus, turvaamaan kunnan omat toimintaedellytykset ja tiedottamaan palvelujen järjestelyistä. Tällöin tiedotus tapahtuu ensisijaisesti kunnan nettisivuilla ja lisäksi esimerkiksi paikallislehteä ja muuta mediaa tiedotetaan muun muassa tehdyistä toimenpiteistä ja ohjeista.

Tällä hetkellä käytössä oleva Joutsan kunnan viestintäsuunnitelma ulottuu siis vuoteen 2025. Suunnitelmaa päivitetään tarvittaessa, viimeistään seuraavan kuntastrategian hyväksymisen jälkeen.

Tarja Kuikka