Luhangan Latamäen tuulivoimaloiden melumittauksista annetussa asianomaisten vastineessa vaaditaan, että tuulivoimaloiden omistaja Ilmatar Luhanka Oy velvoitetaan hakemaan välittömästi ympäristölupaa voimaloille. Vastineessa katsotaan, että melumittausten perusteella ei voida sulkea pois meluhaitan kohtuuttomuutta, joten voimaloiden olisi käytävä läpi ympäristölupaprosessi.

Vastineen antajat ovat voimaloiden lähialueen kiinteistönomistajia sekä Purnun-Tohtaan seudun ympäristöyhdistys ry.

Latamäen melumittaukset olisi pitänyt suorittaa jo aikoja sitten, mutta ne saatiin valmiiksi vasta viime vuoden lopulla. Luhangan kunnan rakennuslautakunta antoi mittaustulokset vastinetta varten asianosaisten nähtäväksi ja seuraavaksi asia menee takaisin rakennuslautakunnan käsittelyyn.

Asianosaisten seikkaperäisessä vastineessa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että melumittausraportin tulokset on kerrottu ”mittausepävarmuus huomioituna”. Esimerkiksi yhdessä mittauspisteessä melun ohjearvot ylittyivät raportin mukaan ja mittausepävarmuus huomioituna kolmena yönä, mutta lukuja suoraan tulkiten ylityksiä tuli 11 yönä.

– Rakennuslautakunnan tulee välittömästi velvoittaa Ilmatar Luhanka Oy hakemaan Latamäen tuulivoimahankkeelle ympäristölupa. Määräyksen noudattamiseksi tulee asettaa uhkasakko. Ympäristölupaan tulee ottaa tarpeelliset määräykset melutasojen säännöllisestä tarkkailusta ja tehokkaat määräykset, joilla meluhaitta saadaan poistettua. Koska meluhaitta on jatkunut jo yli kuuden vuoden ajan, asia pitää käsitellä kiireellisenä seuraavassa rakennuslautakunnan kokouksessa, todetaan vastineessa.

Markku Parkkonen

Tagged with →