Joutsan kunnanhallitus esittää valtuustolle Keski-Suomen turvallisuussuunnitelman hyväksymistä. Maakunnallisen turvallisuussuunnitelman tavoitteina on muodostaa käytännönläheinen turvallisuussuunnitelma, jolla kehitetään kuntien turvallisuussuunnittelua, jalkautetaan yhtenäisiä toimintamalleja maakunnan eri toimijoille sekä luodaan jatkumoa seutukuntatyöskentelyn KSturva-rakenteessa.

Keski-Suomessa on toteutettu maakunnalliset turvallisuussuunnitelmat määräajoille vuosille 2011–2014 sekä 2015–2018. Turvallisuussuunnitelmat ovat käsitelleet sekä valtion että kuntien esiin nostamia turvallisuushaasteita. Aiemmissa turvallisuussuunnitelmissa on jaettu vastuita eri toimijoiden välille, mutta projektien päätyttyä toimenpiteiden ja niiden vaikuttavuuden seurantaa ei ole aktiivisesti ylläpidetty.

Turvallisuussuunnitelman 2021–2023 toimet käsittelevät teemoja nuorten rikollisuuden vähentämisestä, ikääntyneiden asumisen turvallisuudesta, lähisuhdeväkivallan vähentämisestä, hyvien väestösuhteiden edistämisestä, alkoholista johtuvien turvallisuushaittojen ehkäisystä, julkisten tilojen turvallisuudesta sekä oppilaitosturvallisuudesta.

Turvallisuussuunnitelman laatiminen pohjautuu valtioneuvoston periaatepäätökseen ”Hyvä elämä–turvallinen arki”, jossa määritellään strategisia toimenpidekokonaisuuksia maakuntien ja kuntien turvallisuustyöhön. Valtioneuvoston tavoitteena on yhdenmukaistaa sekä edistää arjen turvallisuustyötä paikallis- ja aluetasolla.

Janne Airaksinen