Joutsan kunta pitää kohtuuttomana sitä, että kuntamaksuosuuksia nostetaan Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen luonnoksessa esitetyllä tavalla. Joutsan kunta ei hyväksy esitystä.

Keski-Suomen pelastuslaitos on pyytänyt Joutsan kunnalta lausuntoa uudesta palvelutasoluonnoksesta vuosille 2021–2024. Joutsan hylkäävässä lausunnossa on otettu huomioon vähenevien tehtävien määrä ja yhteenveto siitä, miten riskiruutujen tehtävät on pystytty hoitamaan suhteessa vaadittuihin tavoiteaikoihin. Näin ollen kunta ei pidä loogisena lisätä henkilöstönresurssien määrää.

Tarkemmissa perusteluissa ilmenee, että pelastuslaitokselle arvioidaan olevan muodostumassa taloudellinen riski. Työtuomioistuimessa on käsiteltävänä varallaolokäytäntöjä koskeva tulkintaerimielisyys. Sen seurauksena joudutaan mahdollisesti varallaoloa vähentämään, kun taas uusien päätoimisien rekrytointien määrä tulisi nousemaan.

Pelastustoimen käyttömenoihin liittyen todetaan, että pelastustoiminnan palveluiden toteuttaminen esitetyllä toimintamallilla edellyttäisi kuntaosuuksien korotusta vuonna 2022 9,2 prosenttia, 9,5 prosenttia vuonna 2023 ja 4,3 prosenttia vuonna 2024. Mikäli työtuomioistuin päättää, että nykymuotoinen varallaolo ei ole EU:n työaikadirektiivin ja työaikalain mukainen, niin tällöin tulee etsiä korvaava tapa ylläpitää riittävä pelastustoiminnan valmius.

Luonnoksen taulukoista ilmenee, että Joutsassa pelastustehtävien määrät ovat laskeneet vuosien 2016–2019 välillä 172 tehtävästä 166 tehtävään. Kunnassa on tehtäviä kaikissa riskiluokissa. Taajamat kuuluvat pääasiassa riskiluokkiin I ja II. Yhteenvedossa todetaan, että nykytilanteen mukaan riskialueiden ruudut saavutetaan keskimäärin hyvin tavoitteiden mukaan. Riskialueista II ja III voidaan todeta, että niiden ruudut saavutetaan alle tavoiteaikojen. Suurimmat ongelmat liittyvät pääsääntöisesti riskialueeseen I.

Pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksellä tarkoitetaan alueen pelastustoimen päätöstä siitä, kuinka se järjestää pelastustoimelle kuuluvat lakisääteiset ja muut tasopäätöksessä sovitut tehtävät alueellaan. Lausunnot pitää lähettää 15.1. mennessä.

Janne Airaksinen