Luhangassa on kunnan ja Hepoluhdan alueen kiinteistönomistajien välillä kiistaa kaavamääräysten noudattamisesta. Kaksi tontinomistajaa on vaatinut, että kunta poistaa alueelle rakennetun jäätien liittymätien sekä sen vieressä olevan venelaiturin. Tontinomistajat katsovat, että liittymätie ja venelaituri ovat kaavan vastaisia.

Kyseinen alue on kaavassa merkitty lähivirkistysalueeksi sekä uimarannan ja/tai venevalkaman alueeksi. Alueelle on myös merkitty ajoyhteys yhdyskuntatekniselle huollolle. Tontinomistajien mielestä nämä kaavamerkinnät eivät oikeuta jäätien liittymätien rakentamiseen, eivätkä venelaiturin pitämiseen alueella.

Kunta ei alun perin vastannut tontinomistajien vaatimuskirjelmään. Tontinomistajat puolestaan tekivät asiasta aluehallintovirastoon selvityspyynnön, johon Luhangan kunnanhallitus vastasi joulun alla. Kunta katsoo, että suurin osa vaatimuskirjelmän väitteistä ei pidä paikkaansa.

Kunnan vastauksessa kuitenkin todetaan, että kunnassa on kirjelmän johdosta alettu valmistella Hepoluhdan kaavan mahdollista päivittämistä.

Markku Parkkonen

Yläkuva: Google Maps.

Tagged with →