Joutsan kirkonkylän osayleiskaava on edennyt siihen vaiheeseen, että tekninen lautakunta saattoi hyväksyä ehdotusvaiheen asiakirjat ja asettaa ne nähtäville 30 päivän ajaksi. Aloitusvaihe oli vuonna 2017 ja ehdotusvaiheen jälkeen kaava etenee kunnanvaltuuston lopulliseen käsittelyyn.

Kirkonkylän alueella on voimassa oikeusvaikutukseton aluevaraustyyppinen yleiskaava, joka on tavoitteiltaan vanhentunut. Kaavoitettavaan alueeseen sisältyy jonkin verran myös Joutsan rantaosayleiskaavasta pois jätettyjä taajaman lähiranta-alueita, jotka otettiin nyt suunnitteluun mukaan. Kaavalla ratkaistaan näiden ranta-alueiden rakennusoikeus joko rakennuspaikkakohtaisesti tai osittain alueet osoitetaan asemakaavan laajennusalueina.

Prosessin aikana on syntynyt lisäksi uusia tavoitteita. Kaava-alueen inventoidut kulttuuriympäristökohteet tarkistettiin ja suunnittelualueen muusta rakennuskannasta tuli tietää ikä, millaisia rakennuksia ovat ja mitä vaikutus niillä on suunnittelutilanteeseen. Ampumaradan melualue otettiin huomioon maankäytön suunnittelussa.

Valtatielle 4 määriteltiin liittymäjärjestelyt ja laaditaan aluevaraussuunnitelmat, mikä huomioitiin kaavaratkaisuissa. Kaava-alueelle laadittiin maisemaselvitys, missä käsitellään maisemalliset lähtökohdat ja annetaan suositukset tulevalle maankäytölle. Kaavahanketta on valmistellut A-Insinöörit.

Rakennusoikeuden tasapuolista mitoittamista varten käytetään ns. kantatilatarkastelua, jossa tarkastellaan vuoden 1969 jälkeisen rakentamisen kehittymistä tilakohtaisesti. Käytännössä 31.12.1969 jälkeen tapahtuneet tonttien lohkomiset on luettu silloisen kantatilan käytetyksi rakennusoikeudeksi.

Olevat erilliset saunarakennukset on todettu ja osoitettu kaavaan siitä riippumatta, onko kyseessä kanta- vai lohkotilan saunarakennus. Uusia saunarakennuksia voidaan osoittaa, jos sauna liittyy kantatilan olevaan, ennen 1996 rakennettuun asuinrakennukseen tai jos tilalla ei ole muita asuinrakennukseen liittyviä rantasaunoja tai jos saunan on fyysisessä yhteydessä pihapiiriin ja etäisyys pihapiiristä on alle 0,5 km ja että saunalle on kulkuyhteys jo olemassa tai helposti järjestettävissä.

Joissakin tapauksissa rakentaminen on tulkittu ns. taustarakentamiseksi, joka ei vaikuta rantarakennusoikeuden mitoitukseen. Tällaisia tapauksia voivat olla esimerkiksi, jos tilan rannan puoleinen raja on yli 150 metrin etäisyydellä rantaviivasta tai jos rakennuspaikka sijaitsee yli 150 metrin etäisyydellä rantaviivasta tai jos jokin este, kuten yleinen tai vilkas tie tai topografia, estää rantayhteyden.

Joutsan kirkonkylän osayleiskaavalla selkeytetään kuvaa maankäytön tulevaisuuden kehityksestä. Suurin muutos tulee olemaan valtatien 4 uudet liittymäjärjestelyt, jotka parantavat liikenneturvallisuutta ja toimivuutta. uudet työpaikka-alueet sijoittuvat liikenteellisesti hyville paikoille maantien 428 (Pertunmaantie) ja maantien 616 (Kangasniementie) varsille. Uudet asuinrakentamisen alueet sijoittuvat joko olemassa olevan rakenteen sisälle täydentäen sitä tai sen välittömään läheisyyteen, jolloin uudet alueet pystyvät käyttämään olemassa olevia palveluita ja infrastruktuuria.

Uusi asuinkerrostalojen alue sijoittuu kirkonkylän keskustaan palveluiden läheisyyteen mahdollistaen muun muassa palvelutalotyylisten rakennusten rakentumisen. Uusien pientalovaltaisien asuinalueiden sijoittelussa on huomioitu alueiden tiivis kytkeytyminen olemassa olevaan infrastruktuuriin sekä lyhyt ja turvallinen matka koululle. Pisimmillään matkaa on kaksi kilometriä.

Valklamminsuon virkistysalueen ja ulkoilureittien sekä Koulumäen liikuntapaikkojen läheisyyteen on osoitettu uusi alue, jolle voi sijoittua pientalovaltainen asuntoalue tai matkailupalveluiden alue. Alueen sijainti lähellä nykyisiä monipuolisia liikunta- ja ulkoilupaikkoja sekä lähellä keskustan palveluita mahdollistaa alueen kehittämisen laajemmin matkailupalvelujen ja vapaa-ajan keskukseksi.

Asuin-, liike- ja toimistorakennusten alueet sijoittuvat Joutsan kirkonkylän keskeisten liikenneväylien varsille jo rakentuneille alueille. Osayleiskaavassa palvelurakentamista on osoitettu Joutsan kirkonkylän keskustaan Jousitien, Yhdystien ja Valtatien varsille. Keskustatoimintojen alueelle (C) voi sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikön.

Virkistysalueiksi on osoitettu Joutsan kirkonkylän taajaman ja sen ympäristön keskeiset viheralueet. Joutsan yhtenäiskoulun urheilukenttä ja raviradan alue on yleiskaavassa osoitettu omilla merkinnöillään. Valklamminsuon ympäristö on osoitettu retkeily- ja ulkoilualueeksi. Taajaman ja haja-asutusalueiden viereisillä alueilla on laajoja pelto- ja metsäalueita, mitkä on yleiskaavassa jätetty rakentamisen ulkopuolelle. Näillä alueilla pääkäyttötarkoitus on maa- ja metsätalous ja virkistys tapahtuu pääasiallisesti luonnonympäristössä jokamiehenoikeuksiin perustuen.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Valkoiset alueet, joissa on merkintä AK, AP, TP tai AP/RM, kuvaavat kaavassa uusia alueita, joihin on mahdollista sijoittaa pientaloja, kerrostalotaloja tai pientaloja/matkailupalveluita. TP tarkoittaa uutta työpaikkaa-aluetta, jolle voidaan sijoittaa toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriötä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä varastointia. Sellainen löytyy ainakin Kangasniementien varresta.

Uusi Sillanlahden asuntoaluevaraus laajentaa yhdyskuntarakennetta taajamarakenteen lähellä. Uudet aluevaraukset tukeutuvat nykyisiin teknisen huollon verkostoihin ja liikenneväyliin tai ovat niihin helposti liitettävissä. Sillanlahden alueelle olisi mahdollista sijoittaa noin 450 uutta asukasta, kun ranta-alueilla muuttuu virkistykseen käytettyä talousmetsää asuinpientalojen alueeksi. Toisaalta Sillanlahden rannoille on osoitettu virkistysaluetta rantaan ja uusi venevalkama.

Tagged with →