Joutsan lukiossa selvitettiin syksyllä opiskelijoiden näkemyksiä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kokemisesta, seksuaalisesta häirinnästä ja kiusaamisesta lukiossa. Kysely liittyi lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan, jota oli päivitettävä lain velvoittamana. Edellinen suunnitelma kyselyineen oli vuodelta 2016.

Kyselyyn vastasi 58 opiskelijaa eli 91 prosenttia lukion opiskelijoista. Tulosten perustella lukion opetuksen koettiin olevan pääosin yhdenvertaista riippumatta opiskelijan mielipiteistä, taloudellisesta tilanteesta, etnisestä taustasta, sukupuolesta, henkilökohtaisista ominaisuuksista tai aiemmasta opintomenestyksestä.

Kurssisuoritusten arvioinnin tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta kysyttiin suhteessa samoihin muuttujiin ja tältäkin osin vastauksissa näkyi sama suunta kuin opetuksen osalta.

Seksuaalisen häirinnän osalta esimerkiksi vajaat 90 prosenttia vastaajista ilmoitti, ettei ole kokenut häirintää. Kymmenen ilmoitti joutuneensa nimitellyksi, yksi ilmoitti kokeneensa ikäviä vartaloonsa tai seksuaalisuuteensa liittyviä kommentteja opettajan tai henkilökunnan taholta ja kaksi opiskelijoiden taholta. Viisi oli kokenut epämiellyttävää koskettelua tai lähentelyä opiskelutovereidensa taholta.

Kiusaamisen osalta tuloksista kävi ilmi esimerkiksi, että kiusaamista esiintyy opiskelijoiden keskuudessa jonkin verran.  Yleisimmin sitä todettiin tapahtuvan selän takana, mutta osin myös verkossa ja kasvotusten.

Kyselyn tulokset esiteltiin koulun johtoryhmässä, lukion opettajainkokouksessa ja opiskelijakunnan hallituksen kokouksessa.  Keskustelujen perusteella laadittiin toimenpide-ehdotukset lukion tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden edistämiseksi. Ehdotukset, kysely, sen koonti ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman taustalla vaikuttavat normit on kirjattu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan.

Keskusteluissa kyselyn tuloksista todettiin esimerkiksi se, lukiossa on syytä yhä kiinnittää huomiota tasa-arvoiseen ja yhdenmukaiseen kohteluun arvioinnissa ja koulussa noudatettavien sääntöjen toteutumisessa. Seksuaalista häirintää ja kiusaamista ei hyväksytä, ja niin häirintä- kuin kiusaamistilainteidenkin käsittelyyn luodaan selkeä toimintamalli.

Lisäksi tuloksista todettiin esimerkiksi se, että työyhteisössä tulee tarkasti huomioida, että yksilöillä on eroja siinä, kuinka erilaisia tilanteita – esimerkiksi kosketteluja ja kommentteja ulkonäöstään – koetaan ja tulkitaan.

Joutsan lukion tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma kyselyinen päivitetään seuraavan kerran vuonna 2023.

Tarja Kuikka

Tagged with →