Joutsan tekninen lautakunta pyytää lisäselvityksiä Muttilaisen Kuljetus Oy:n kesällä jättämään, Peräaukko-nimistä kiinteistöä koskevaan maa-aines- ja ympäristölupahakemukseen liittyen. Muttilaisen Kuljetus jätti kesäkuussa Joutsan kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle maa-aines- ja ympäristölupahakemuksen, jolla haettiin lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaukseen edellä mainitulla kiinteistöllä.

Hakemuksesta saapui useita muistutuksia ja mielipiteitä, joissa tuotiin esiin muun muassa suunnitellusta toiminnasta mahdollisesti syntyvät melu-, pöly- ja tärinähaitat sekä pinta- ja pohjavesille aiheutuvat riskit. Hakemuksesta pyydettiin lausunto Jyväskylän kaupungin ympäristöterveysjaostolta ja terveydensuojeluviranomainen toi lausunnossaan esille muun muassa sen, ettei kallion porausta, rikotusta, räjäytystä ja murskausta tulisi sallia kesäaikana kesä-elokuussa.

Muttilaisen Kuljetus antoi muistutuksista, mielipiteistä ja lausunnosta oman vastineensa, jossa todettiin muun muassa, ettei yrityksellä ole huomauttamista toiminta-ajan rajoittamiseen lausunnossa esitetyllä tavalla. Toiminnanharjoittaja korosti ottamistoiminnan kiviaineksen vähäistä määrää ja siitä syntyvää ajallista rasitusta, jota piti kokonaisuutena arvioiden tilapäisenä ja vähäisenä.

Joutsan tekninen lautakunta kävi eilen läpi toiminnanharjoittajan maa-aines- ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksesta annetut mielipiteet, muistutukset ja lausunnon sekä toiminnanharjoittajan antaman vastineen ja päätti siis pyytää vielä lisäselvityksiä.

Hakemuksesta pyydetään Ely-keskuksen lausunto, minkä lisäksi Muttilaisten Kuljetusta pyydetään täydentämään hakemustaan melumallinnuksella, selvityksellä pölyn hallinnasta ja tärinän mittauksesta, tarkemmalla suunnitelmalla pintavesien johtamisesta ja käsittelystä toiminnan aikana sekä selvityksellä pohjaveden korkeudesta. Viimeksi mainittuun liittyen alueelle tulee asentaa pohjavesiputki, josta tulee mitata pohjaveden korkeus ja tulos tulee ilmoittaa ympäristötarkastajalle.

Tarja Kuikka