Kuntalainen tarvitsee toisinaan tietoa itsestään tai läheisestään viranomaisessa tehdyistä merkinnöistä. Sairaanhoitotapahtumista saa nykyisin helposti tiedot netistä Kelan Omakanta-palvelusta. Jos ei käytä nettiä, tiedot saa terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon merkinnöistä helposti pyytämällä ja ilmaiseksi. Se puoli toimii.

Kunnan vastuulla olevasta sosiaalitoimesta tiedonsaanti on paljon hankalampaa. Kopion saaminen kotihoidon ja asumispalvelujen tekemistä merkinnöistä on osoittautunut nihkeäksi. Valituksia ja kanteluita on vireillä useita. Kunta saattaa vaatia myös maksun niiden antamisesta.

Yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklassa säädetään oikeudesta saada pääsy tietoihinsa tai niihin tietoihin, joihin on muutoin oikeutettu. Artiklan 3 kohdan mukaan kunnan on toimitettava jäljennös kyseisistä tiedoista. Tietojen maksullisuudesta ei siinä eikä myöskään Suomen tietosuojalaissa mainita mitään. Artikla toteaa: Jos rekisteröity pyytää useampia jäljennöksiä, rekisterinpitäjä voi periä niistä hallinnollisiin kustannuksiin perustuvan kohtuullisen maksun. Aiemman lain aikana sai kopion ilmaiseksi kerran vuodessa.

Mites Joutsassa? Valtuuston hyväksymä Hallintosääntö toteaa: 59 § Maksuista päättäminen: Valtuusto päättää kunnan palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista. Kunnanhallitus päättää tarkemmin maksujen perusteista ja euromääristä. 60 § Asiakirjojen antamisesta perittävät maksut: Pöytäkirjanotteesta, kopiosta tai muusta tulosteesta peritään sivukohtainen maksu. Jos tiedon esille hakeminen vaatii erityistoimenpiteitä, tiedonhausta peritään kiinteä perusmaksu, joka porrastetaan haun vaativuuden mukaan. Kopiosta ja tulosteesta peritään tällöin kiinteän perusmaksun lisäksi sivukohtainen maksu. Kunnanhallitus päättää tarkemmin asiakirjojen antamisesta perittävien maksujen perusteista ja euromääristä.

Kunnanhallitus päätti kuitenkin 7.5.2018 § 113, että jatkuvista ja työllistävistä tietopyynnöistä kunta perii 100 euron käsittelymaksun. Päätös ei taida oikein olla yhdenmukainen edellä esitetyn kanssa?

Omaisten tulisi voida vaivattomasti seurata esimerkiksi Jousessa asuvan henkilön hoidosta ja hoivasta tehtyjä merkintöjä ja erityisesti pystyä vertaamaan annetun lääkehoidon toteutumamerkintöjä maksamiinsa apteekkilaskuihin. Kyseeseen siis tulevat jatkuvat tietopyynnöt. Jos kunta laskuttaa näistä tiedoista, on syytä tehdä valitus.

Kalle Willman
joka toivoo, että kunnan tietosuojavastaava vastaisi tähän

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →