Keski-Suomen maakuntakaavan päivittäminen on käynnistynyt. Kaavasta käytetään nimeä Keski-Suomen maakuntakaava 2040.

Maakuntakaava laaditaan rullaavan maakuntakaavoituksen periaatteiden mukaisesti. Tällä tarkoitetaan jatkuvasti päivitettävää kaavaa. Rullaavassa maakuntakaavoituksessa voimassa olevaa maakuntakaavaa muutetaan kertyneiden muutostarpeiden mukaisesti. Käytännössä muutostarpeet liittyvät tuulivoimatuotantoon, siihen läheisesti kytkeytyvään hyvinvoinnin aluerakenteeseen sekä liikenteeseen.

Nykyisin voimassa olevan Keski-Suomen maakuntakaavan tuulivoimaa koskevat merkinnät ovat vuodelta 2012. Merkintöjä pidetään vanhentuneina tuulivoimatoimialan nopeaan muutoksen vuoksi. Keski-Suomesta on sen jälkeen muodostunut kiinnostava alue tuulivoimatoimijoille, mikä näkyy vireillä olevien tuulipuistohankkeiden lukumäärissä.

Maakuntakaava 2040:n tavoitteena tuulivoiman osalta on osoittaa maakunnallisesti tai seudullisesti merkittävät tuulivoiman tuotantoon parhaiten soveltuvat alueet. Kyse on yleispiirteisestä maakunnan alueidenkäyttöön ja aluerakenteeseen liittyvästä tasosta, sillä kiinteistökohtaisia asioita tällä ei ratkaista.

Teknisten tuulivoimakysymysten yhteydessä ja rinnalla on mahdollista pohtia myös hyvinvoinnin aluerakenteellisia tekijöitä. Hyvinvoinnin aluerakenne kytkeytyy matkailun ja virkistyksen sekä kulttuuriympäristön vetovoima-alueisiin, vastaaviin asumisen ja vapaa-ajan asumisen osalta sekä selvitettyihin hiljaisiin alueisiin.

Maakuntakaavan päivitys määritellään tarkemmin niin sanotussa ikuisessa osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa. Se on liitteineen kuulutuksessa ja nähtävillä 7.9.–30.10.2020 välisen ajan jokaisessa Keski-Suomen kunnassa ja Keski-Suomen liitossa. Kaavaa voi kommentoida ja sitä päivitetään koko kaavaprosessin ajan. Kaavaprosessin ohjauksesta vastaa maakuntahallitus.

Janne Airaksinen