Joutsan Vesihuollon taksarakenne muuttuu lokakuun alusta lukien. Muutokset koskevat lähinnä vesi- ja jätevesiasiakkaiden maksamia perusmaksuja. Puhtaan veden ja jäteveden kuutiohintoihin ei tule muutoksia, lukuun ottamatta vesiosuuskunnille myytävää vettä. Pääosalla asiakkaista perusmaksut nousevat, mutta joissain tapauksissa ne voivat jopa alentua.

– Kaikille asiakkaille ei ole tulossa automaattisesti euromääräisiä hinnan korotuksia, koska myös maksuperusteet muuttuvat perusmaksujen osalta. Perusmaksujen maksuperusteet yhtenäistetään samoiksi kaikilla Joutsan Vesihuolto Oy:n nykyisillä vesi- ja jätevesiliittymäasiakkailla. Tässä vaiheessa yhtenäistäminen koskee Joutsan ja Leivonmäen taajamien toiminta-alueita, kertoo Joutsan Vesihuolto Oy:n toimitusjohtaja Teijo Mäkinen.

Omakotitalojen ja vapaa-ajan asuntojen osalta puhtaan veden neliömetriperusteisesta perusmaksusta luovutaan Joutsan taajamassa. Tilalle tulee Leivonmäen taajamassa jo käytössä oleva kiinteä maksu, jonka suuruus 1.10.2020 alkaen on 3,80 euroa kuukaudessa per liittymä.

Keskimäärin puhtaan veden perusmaksun korotus on kahdeksan prosenttia. Jäteveden kiinteä perusmaksu säilyy, mutta kuukausihintaa korotetaan 6,20 eurosta 6,70 euroon. Korotus on siis jäteveden perusmaksussakin kahdeksan prosenttia.

Muiden rakennusten osalta siirrytään vesimittarin niin sanotun DN-koon mukaiseen hinnoitteluun. Pienimpien vesimittareiden kohdalla kuukausittainen perusmaksu on veden ja jäteveden osalta yhteensä 12,40 euroa ja kaikkein suurimpien vesimittareiden kohdalla 518,10 euroa.

Mittarin DN-koko viittaa siihen, kuinka paljon vesiliittymästä voi maksimissaan juoksuttaa vettä kerrallaan. Tällaisia mittarin koon mukaan määräytyviä perusmaksuja on Joutsan ja Leivonmäen taajamissa 220 kiinteistöllä. Näistä yli puolet on pienimmässä maksuluokassa ja isoimpiin maksuluokkiin kuuluu vain muutamia kiinteistöjä. Keskimäärin perusmaksujen korotukset muilla kuin pientaloilla ovat 4,1 prosenttia.

Varsinaiset veden käyttömaksut pysyvät ennallaan. Puhtaan veden käyttömaksu on jatkossakin 0,81 euroa kuutiolta ja jäteveden käyttömaksu 3,22 euroa kuutiolta.

Vesiosuuskuntien ja muiden vesihuoltolaitosten tukkuhintoihin tulee kuitenkin noin 7,7 prosentin korotus. Ainakin osa vesiosuuskunnista vie korotuksen suoraan omiin asiakashintoihinsa.

Samassa yhteydessä yhtenäistetään myös Leivonmäen taajamassa olevien vesimittarittomien jätevesiasiakkaiden maksut samoiksi kuin Joutsan taajamassa. Maksu on näillä asiakkailla jatkossa 10,73 euroa kuukaudessa per asukas.

Lokakuun alussa voimaan tulevat maksujen muutokset eivät koske Rutalahden viemäriliittyjiä, eikä Koskikaran vesiosuuskuntaa. Rutalahdessa tullaan myös tekemään yhtenäistäminen samoihin uusiin maksuperusteisiin, mutta se tapahtuu myöhemmässä vaiheessa.

– Rutalahti on siitä erilainen toiminta-alue, että maksujen tasoa määrää suuresti Toivakan vesilaitoksen hintataso, josta vesi ostetaan ja jonne jätevesi toimitetaan. Hinnan korotuksia Rutalahden toiminta-alueelle jouduttiin tekemään tästä johtuen 1.1.2020 alkaen, kertoo Teijo Mäkinen.

Hinnankorotusten taustalla on pyrkimys yhtenäisiin käytäntöihin koko toiminta-alueella sekä vesihuoltolain vaatimukset.

– Vesihuoltolain mukaan vesihuollon ja huleveden viemäröinnin maksujen tulee olla sellaiset, että niillä katetaan vesihuoltolaitoksen kustannukset sekä uus- ja korvausinvestoinnit. Kustannusvastaavuusperiaatteen keskeinen tavoite on turvata vesilaitoksen taloudelliset toimintaedellytykset niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä, korostaa Teijo Mäkinen.

Toisin sanoen kunnan verovaroilla ei voida tukea vesihuoltolaitoksen tappiollista toimintaa. Vesihuoltolain mukaan myös vesihuoltolaitoksen pitkän tähtäimen investoinnit tulisi rahoittaa maksuista kerätyillä varoilla.

– Suurimmat kustannuspaineet Joutsan Vesihuolto Oy:llä aiheutuvat jätevesipuhdistamon ympäristöluvan mukaisesta kehittämisestä ja osin vanhasta vesijohtoverkostosta, sanoo Mäkinen.

Kuluvalla vuosikymmenellä Vesihuolto Oy:n on tiukentuvien määräysten vuoksi todennäköisesti rakennettava jälkikäsittelylaitos puhdistamon yhteyteen. Investointikustannukset ovat tässä hankkeessa satoja tuhansia euroja.

Runkovesijohtoina on käytössä Joutsan taajamassa vielä noin neljä kilometriä 1960-luvulla rakennettua vesijohtoa, joita tulevina vuosina on alettava uudistaa. Lisäksi Vesihuolto Oy:n on uudistettava lähivuosina muun muassa verkoston jätevesipumppaamoita.

Markku Parkkonen

Tagged with →