Laki perusopetuslain väliaikaisesta muuttamisesta on tullut voimaan 1.8.2020 alkaen ja on voimassa 31.12.2020 asti. Muutosten tarkoituksena on ehkäistä koronaviruksen leviämistä, lieventää siitä koituvia haittoja, turvata perusopetuslain mukaisen opetuksen turvallinen järjestäminen sekä varmistaa oppilaan oikeus saada opetusta.

Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta käsitteli tällä viikolla kokouksessaan perusopetuksen yleisen varautumissuunnitelman poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin siirtymisen varalle. Väliaikaisesti muutetun perusopetuslain voimassaoloaikana hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Mika Sirkka päättää lain mukaisista erityisistä opetusjärjestelyistä ja siitä, milloin niihin siirrytään.

Lisäksi toimialueiden esimiehet perusopetuksen kouluissa valtuutettiin antamaan tarvittavat ohjeistukset omiin yksiköihinsä. Koulut ovat tehneet omat lähiopetusta koskevat tarkennetut suunnitelmansa ja tiedottaneet niistä oppilaita sekä huoltajia.

Muutoksella on haluttu antaa opetuksen järjestämisen suhteen enemmän paikallista päätösvaltaa. Tämä myös nopeuttaa päätöksentekoa ja toimia. Mikäli pandemia aiheuttaa kunnassa tartuntoja ja sairastumista, on tartuntatautiviranomaisella mahdollisuus määrätä tarvittavia toimenpiteitä.

Yhteistyössä tartuntatautiviranomaisten kanssa opetuksen järjestäjä voi määrätä lakimuutoksen mukaan opetuksen järjestettäväksi esimerkiksi etäopetuksena. Käytännössä hyvinvointi- ja sivistysjohtaja Sirkka neuvottelisi tässä kohtaa Joutsan terveysaseman apulaisylilääkäri Irmeli Räsäsen kanssa.

Opetuksen järjestäjä voi määräaikaisen perusopetuslain muutoksen mukaan tehdä päätöksen poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä enintään kuukaudeksi kerrallaan. Päätöstä voidaan jatkaa, mikäli tartuntatautilain mukaisia rajoituksia on epidemian rajaamiseksi tarpeen tehdä.

Poikkeuksellisten opetusjärjestyjen aikana opetus voidaan järjestää osittain tai kokonaan etäyhteyksiä hyödyntäen. Kuitenkin on rajattu, että poikkeukselliset opetusjärjestelyt eivät koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1-3 luokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita ja valmistavan opetuksen oppilaita.

Lisäksi koulun tiloja voidaan käyttää oppilaiden tarvitsemaan erityisopetukseen sekä oppilas- ja opiskelijahuoltoon harkinnan mukaan. Mahdollisen etäopetusjakson aikana oppilaille on tarjottava opintososiaaliset edut, kuten ruokailu.

Opetuksen järjestäjän on myös etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa huolehdittava, että oppilas saa opetussuunnitelman mukaista opetusta ja oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus ei tarkoita pelkkien oppimistehtävien antamista.

Saman tahon velvollisuutena on myös seurata oppilaan poissaoloja opetuksen järjestämistavasta riippumatta ja ilmoittaa oppilaan huoltajalle luvattomista poissaoloista. Etäyhteyksiä hyödyntävä opetus tulee järjestää oppilaan ikäkauden ja edellytysten mukaisesti. Opetusmuodon soveltuvuutta on harkittava varsinkin nuorempien oppilaiden kohdalla.

Janne Airaksinen

Tagged with →