Joutsan taajaman läheisyyteen jätevedenpuhdistamon lähialueelle on vireillä murskaamohanke, jonka on pannut alulle Muttilaisen Kuljetus Oy. Hakijataho on nimennyt sille hankkimansa tontin Peräaukoksi, joten hanke on saanut tästä erikoiselta kuulostavan nimityksensä.

Lupaa on haettu kalliokiviaineksen ottamiseen ja murskaamiseen. Tällaisen toiminnan vaatiman maa-ainesluvan ja ympäristöluvan yhteiskäsittelyhakemuksen muistutusaika päättyi 12.8. keskiviikkona, ja muistutuksien perusteella on selvää, että hanke on kohdannut ankaraa vastarintaa paikallisten keskuudessa. Määräaikaan mennessä Joutsan kunnalle jätettiin asiasta lähes kymmenkunta muistutusta, joissa kaikissa vastustetaan voimakkaasti lupahakemusta ja vaaditaan sen hylkäämistä.

Asiaan liittyy myös murskaamon perustamista vastustava adressi, joka luovutettiin keskiviikkona tekniselle toimistolle. Nettiadressin on allekirjoittanut 261 henkilöä.

Yhteistä kaikille muistutuksille on niistä huokuva pelko, miten murskaamotoiminta vaikuttaisi alueen ympäristöön melun, pölyn, ilmansaasteiden ja hulevesien kautta. Myös kunnan imagolle koituva haitta nousee kaikissa esille. Tähän juttuun on poimittu keskeisimmiksi arvioituja seikkoja eri muistutuksista.

Joutsan kunta on harvemmin antanut muistutuksia naapurin ominaisuudessa. Nyt sellainen on laadittu teknisen johtajan Juha-Matti Näykin toimesta koskien murskaamoa.

Kunnan muistutuksen mukaan lupahakemuksen mukainen kiviaineksen louhinta ja murskaus ei tue valmisteilla olevaa Kirkonkylän osayleiskaavaa. Pohjaveden korkeudesta ei ole tarkkaa tietoa, vaan vain arvio. Tämä tulee mittauksin todentaa ja kertoa, miten pohjaveden korkeustasoa seurataan. Tulokset tulee raportoida ympäristötarkastajalle esimerkiksi neljästi vuodessa.

Meluvaikutuksista täytyy tehdä melumallinnus, jotta voidaan realistisesti arvioida toiminnasta syntyvää melua. Melusta ja sen ehkäisystä tulee tehdä selvitys.

Toiminnasta aiheutuvat päästöt kuten pöly pitää arvioida, samoin kuin se miten pölyäminen estetään. Valmiin varastokentän asfaltoinnin hulevesien määrästä on esitettävä laskenta-arviot, jotta voidaan varmistaa hulevesijärjestelmän riittävyys.

Jätevedenpuhdistamon alueelle on järjestettävä tietyin väliajoin katselmukset, joilla todennetaan toiminnan mahdolliset haittavaikutukset. Mainitulle alueella asennettaan hetkellisesti tärinämittarit, joilla varmistetaan, ettei murskaus vaikuta puhdistamon toimintaan.

Näykki haluaisi myös pengertää kallioalueen, eli turvallisuusriskin vuoksi lopputulos ei voi olla jyrkän seinämän muoto. Kunnan muistutuksessa ehdotetaan, että maa-aines- ja ympäristölupaa ei myönnetä ennen lainvoimaa.

Nyt käsittelyssä oleva ottoalue on noin 2,3 hehtaarin kokoinen, josta louhittava alue on noin 1,5 hehtaaria. Alueelle on myös suunniteltu asfaltoitava kenttä. Haettu kokonaisottomäärä kiviainekselle on 55.000 kuutiota.

Tontin myi Muttilaisen Kuljetus Oy:lle Jaakko Ikonen. Hänen taholtaan tulleessa muistutuksessa vastustetaan hanketta myös kaupan yhteydessä esiintyneen epärehellisyyden vuoksi.

Muistutuksen mukaan Peräaukon tontti myytiin mainitulle yritykselle rakennusmaan läjitystä ja varastointia varten. Missään vaiheessa kaupantekoprosessia ei ilmennyt, että alkuperäinen suunnitelma oli kivimurskaamon perustaminen. Yritys ei ole suostunut tontin takaisinlunastukseen.

Ikonen kuuluu suunnitellun alueen lähinaapureihin. Murskaamoa hän pitää haittana hyvinvoinnille, sillä alue sijaitsee taajaman vieressä. Lähimmälle tontille on tämän mukaan rajoilta mitattuna alle 300 metriä. Tuulen alapuolella pölyhaitasta kärsisi koko läntinen keskusta. Murskaamolle käännyttäisiin Nelostieltä, jolle ei ole suunniteltu tämän mittakaavan toimintaan riittäviä kääntymiskaistoja.

Tässäkin, kuten useimmissa muistutuksissa ja myös nettiadressissa, murskaamoa pidetään haittana kunnan imagolle ja asuntojen arvolle. Sen arvioidaan vaikuttavan heikentävästi kilpailuun uusista kuntalaisista ja mökkiläisistä. Kiinteistöjen arvoon hanke vaikuttaisi negatiivisesti.

Ari ja Maarit Kotimäki ovat myös lähinaapureita. Heidän muistutuksessaan on laskettu, että Mämmiläntien ja valtatien risteyksessä on kuorma-auto 80 kertaa odottamassa vuoroaan, jos suurimmillaan murskaamolta lähtisi 40 kuormaa päivässä tavaraa. Tämä lisäisi vaaratilanteita Nelostiellä.

Melu huolettaa monia. Luvanhakija on kertonut Nelostien meluvallin toimivan suojarakenteena melua vastaan. Kotimäet huomauttavat, että kyseisen meluvallin yläpinnan korkeus on joka paikasta suunniteltua ottotasoa alempana (mitattua tietoa). Näin ollen se ei pidätä melua. Lisäksi melueste tulisi aina sijoittaa mahdollisimman lähelle melua tuottavaa lähdettä.

Tämä muistutus ottaa kantaa myös alueen jatkokäyttöön. Muttilaisen Kuljetus Oy:n toimitusjohtaja Esa Muttilaista haastateltiin Joutsan Seudun numerossa 31. Muttilaisen mukaan hankkeen päätarkoitus on käyttää myöhemmin tonttia rakentamiseen kierrätystoimintaa varten.

Kotimäkien mukaan alueen jatkokäytöstä ei ole kerrottu muussa yhteydessä kuin pelkästään lehtijutussa. Mahdollinen jätteenkierrätys aiheuttaa vielä suuremmat ympäristö- ja liikenneriskit, mutta nyt meneillään oleva lupaprosessi ei käsittele jatkokäyttöä, vaan sille on oma lupakäsittelynsä.

Hekin kiinnittävät huomiota kallionleikkauksien jyrkkyyteen ja vaativat ottoalueen reunat luiskattavaksi normaaliin maisemointikaltevuuteen alueella liikkuvien turvallisuuden vuoksi.

Suunnitelmissa olevaa sadevesiviemäröintiä pidetään alimitoitettuna. Jos rakennetaan 1,5 hehtaarin asfalttikenttä, niin tarvitaan kunnolla mitoitettu sadevesijärjestelmä, josta vesi ei pääse hallitsemattomasti maastoon. Öljyn- hiekan- ja lietteenerottimiakin pidettiin tarpeellisina.

Rieskalantien ja lähialueiden muistutuksen ovat allekirjoittaneet Matti Suomalainen, Veijo Virtanen ja Ilona Reiniharju. Kaiken kaikkiaan muistutuksen erillisellä nimilistalla on 29 allekirjoittajaa.

Siinä esille nostetaan lupahakemusta vastaan useita jo edellä mainittuja teemoja. Hanke nähdään ympäristölle ja kunnan maineelle haitallisena, ja huomautetaan, että alueen kaava ei mahdollista teollista toimintaa. Kunnan yrittäjämyönteistä asennetta arvostetaan, mutta yrittäjyyden eteen ei voi uhrata niitä hyviä puolia, joita Joutsalla on valttinaan nyt ja tulevaisuudessa.

Erikseen kysymyksiä listattu siitä, että haetaanko alueen käyttöön uusia ympäristölupia, tehdäänkö betonin murskausta sekä miten räjäytykset vaikuttavat lähiasutukseen. Yleiskaavan muutoksista Pertunmaantien risteyksen liiketontteihin ja Mämmilän rannan vapaa-ajan tontteihin kysytään myös.

Kokonaismateriaalia on paljon enemmän kuin tässä jutussa pystytään tilan vuoksi käsittelemään. Muistutuksia on tullut esimerkiksi kahdelta Joutoniemen alueen kiinteistöyhtiöltä sekä Taidelaitos Haihatukselta.

Juuri muistutusten määrän sekä tapaukseen perehtymisen vaatiman työmäärän vuoksi, tekninen lautakunta saanee luvan käsittelyynsä vasta myöhemmin syksyllä. Teknisen toimen arvion mukaan tämä kokous saattaisi ajoittua lokakuulle.

Uutinen päivittyy.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Keskiviikkona kunnalle luovutettiin 261 allekirjoitusta käsittävä nettiadressi, jolla vastustetaan Peräaukon kivimurskaamoa. Antti Ikonen (oik.) luovuttaa kuvassa adressin paperiversion Joutsan tekniselle johtajalla Juha-Matti Näykille. Vasemmalla tilannetta todistaa teknisen lautakunnan puheenjohtaja Jarmo Liukkonen.