Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt lausuntoa Joutsan teknisen lautakunnan lausuntoa valitusasiassa. Valitus koskee lautakunnan keväällä tekemää päätöstä, jolla eräällä kiinteistöllä olevan perävaunu katsottiin saunarakennukseksi, jolle ei ole haettu eikä myönnetty rakennuslupaa. Tämän vuoksi lautakunta velvoitti eteläisessä osassa Joutsaa sijaitsevan kiinteistön omistajan joko purkamaan tai poistamaan rakennuksen kahden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. Mahdollisen laiminlyönnin varalta tekninen lautakunta asetti vielä 2.000 euron suuruisen uhkasakon.

Valituksen mukaan kyseessä ei ole rakennus, vaan tieliikennekäyttöön soveltuva perävaunu, jota on tilapäisesti säilytetty kyseisellä kiinteistöllä.

Tekninen lautakunta antoi hallinto-oikeudelle seikkaperäisen lausunnon, jossa se vaatii valituksen hylkäämistä. Sen mukaan kiinteistöllä ei ole sille osoitettua rakennusoikeutta. Kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu pääosin maa- ja metsätalouden harjoittamiseen.

Oikeuskäytännössä lupaa edellyttäviksi rakennuksiksi on katsottu sellaiset rakennukset, jotka ovat olleet siirrettävissä. Pyörien päälle rakennettu sauna voidaan katsoa rakennuslupaa edellyttäväksi, jos sitä käytetään rakennuksen tapaan. Sekään, että laite on rekisteröity perävaunuksi, ajoneuvoksi tai veneeksi, ei poista luvanvaraisuutta tällaisessa tapauksessa, jos sitä tosiasiallisesti käytetään kuin rakennusta.

Tekninen lautakunta viittaa lausunnossaan muun muassa KHO:n päätökseen vuodelta 2014, jossa saunaa vastaava perävaunun päälle sijoitettu rakennus on katsottu rakennuslupaa edellyttäväksi.

Maankäytöllisten ominaisuuksien sekä ympäristöllisten vaikutuksien vuoksi nyt kyseessä olevaa saunaa voidaan lautakunnan mukaan pitää rakennuksena. Sauna sijaitsee vesistön rannalla ja sillä on maankäytöllisiä vaikutuksia sen varatessa aluetta rakennuspaikaksi.

Kaikki lähti liikkeelle siitä, kun Joutsan rakennusvalvonnan tietoon oli keväällä 2019 tullut, että eteläisessä osassa Joutsaa sijaitsee saunarakennus, jolle ei ole haettu eikä myönnetty rakennuslupaa.

Janne Airaksinen