Joutsan kunta on tilannut Myllynkosken taimenen poikastuotannon parantamiseen tähtäävän kunnostussuunnitelman Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:ltä. Kunnostustoimenpiteillä pystytään parantamaan joen kalataloudellista potentiaalia ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Myllynkosken kunnostus aloitetaan kaivinkonetöillä tällä viikolla. Kaivinkonetöiden vuoksi yksi silloista joudutaan poistamaan käytöstä. Silta palautetaan käyttöön heti, kun se on mahdollista. Arvioitu käyttökatko on noin yksi vuorokausi.

Kunnostus jatkuu kivimateriaalin helikopterisiirroilla viikolla 26. Todennäköisimmät ajat siirroille ovat 23. ja 24.6 kello 8-17, mutta alueella liikkuvien tulee varautua siihen, että alueella liikkuminen on kielletty 22.-26.6.2020.

Kunta on varannut rajaa budjettiin sille 26.000 euroa. Valtio on antanut hankkeeseen avustusrahaa toisen puolikkaan, joten yhteensä kunnostustyö maksaa 52.000 euroa.

Kunnan tekninen johtaja Juha-Matti Näykin mukaan kunnostuksessa tarvittava kiviaines on kätevimmin ja nopeimmin siirrettävissä helikopterilla. Hankkeen kiviaineksen siirrosta pyydettiin tarjouksia usealta yritykseltä, mutta vain yksi yritys Agrolentopalvelut Oy tarjosi tarjouspyynnön mukaista haluttua kokonaisuutta.

Työmäärä koskee noin 375 tonnia soraa ja kiviainesta. Nämä kuljetetaan helikopterilla lastauspaikasta kuormaloukkuun sijoitetulla kuljetussäiliöllä kohteeseen. Kiviaineksen ja soran kuljetuksen tuntihinta on 89 e/tonni, helikopterin lentotuntihinta 1500 e ja kuormaajan käyttötuntihinta 50 e. Hintoihin lisätään vero.

Suunnitelma on vuodelta 2018, ja siinä soran ja poikaskiven varastointipaikka sijaitsee Österbergin hallin pihassa. Tästä helikopterin on tarkoitus lennättää sitä virtaan eri paikkoihin.

Helikopterin käyttö saattaa tuntua järeältä keinolta, mutta koskiuoman pohjan ollessa savea, töihin soveltuvat raskaammat kaivinkoneet uppoavat sinne. Tämä koettiin kertaalleen 2001–2002, jolloin Keski-Suomen ely-keskuksen (silloinen ympäristökeskus) toimesta sitä on kunnostettu edellisen kerran. Vuosituhannen vaihteen kunnostuksia ei pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Savipohja petti monessa paikkaa. 20 tonnin kaivinkone oli upota uittouomaan ja uittouoman alaosalle, missä uomat ovat yhtyneet.

Selkeimmiksi puutteiksi jäivät toimivan nousuväylän toteuttamatta jättäminen vedenottoaltaan padolla, uittouoman vähäinen kunnostus ja uittouoman virtaaman vähentäminen. Myös kutualueiden kunnostus jäi koko kohteella suunniteltua pienemmäksi. Kunnostuksen erityisiä haasteita ovat kivimateriaalin siirto kunnostuskohteille, pohjan kestävyys ja koskipohjat, joita ei voida kaivaa.

Ongelmat ovat ratkaistavissa käyttämällä helikopterilla. Koneellisesti työssä käytetään keveämpää leveätelaista kaivinkonetta sekä käsinkunnostuksia.

Taimenen on havaittu kutevan ja lisääntyvän Myllynkoskessa. Poikastiheydet ovat kuitenkin olleet vaatimattomia ja kunnostusehdotuksia poikastuotannon parantamiseksi on annettu kahdesti tällä vuosikymmenellä.

Kunnostushankkeella parannettaisiin lohikalojen luontaista lisääntymismenestystä. Kunnostuksen jälkeen Myllynkosken virtapaikoissa olisi huomattavasti enemmän taimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueita. Samalla tehtäisiin myös parempia elinolosuhteita pohjaeläimille ja virtavesissä esiintyville sammalille.

Kunnostuksia tehtäisiin koko alueella kaikissa kolmessa Myllynkosken haarassa, Myllykoskessa, Uittouomassa ja Etelämyllynkoskessa. Erityisesti mainittavia kohtia ovat koskien niska-alueet, kalanviljelylaitoksen vedenottoaltaan pato ja nousuväylä, uittouoman kiveys, Etelä-myllynhaaran suvannon alapuolinen niska ja poikaspuron kunnostus sekä Uittouoman ja Etelämyllynkosken välisen uoman kunnostus ja läpikuljettavuuden parantaminen.

Kivimateriaalia on tuotava koskiin ja kohteen pinta-alan vuoksi määrät ovat suhteellisen suuria. Oleellisimpina seikkoina on pengerrettyjen ranta-alueiden ennallistaminen pienpoikasille ja virrannopeuden hidastaminen kiveämällä koskea. Kunnostuksessa on suosittava uoman saarekkeisuutta ja suojaa. Osa sivu-uomista on koneella vaikeasti saavutettavissa ja kunnostukset tehdään käsin. Kunnostusmateriaalina ovat puunrungot, sora ja kiviaines.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Maanantaina kaivinkone oli vauhdissa Myllynkosken alapuolisella osuudella. Virran nopeutta keskisessä uomassa hidastetaan kampeamalla kiviä uomaan, ja juuri näitä kohtia kalat sitten pystyvät käyttämään suojanaan.

Katso video kunnostustoimista: