Joutsasta otettiin viime vuonna 15 kertaa yhteyttä Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskuksen sosiaaliasiamieheen. Asioinneista 14 koski tyytymättömyyttä palveluun ja yksi oli tiedustelua. Muun muassa tämä käy ilmi sosiaaliasiamiehen selvityksestä vuodelta 2019.

Joutsasta tehdyissä yhteydentoissa esiintyivät kaikki sosiaalihuollon palvelutehtävät ja lisäksi tehtiin Kelaan ja muihin asioihin liittyviä yhteydenottoja. Sosiaalipalvelujen tasolla tarkasteltuna palaute koski useimmiten toimeentulotukea, sosiaalityötä ja lapsen huollon ja tapaamisoikeuden turvaamista.

Sosiaalihuollon asiakaslain mukaisia muistutuksia tehtiin viisi ja kanteluja Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirastoon yhdeksän. Kantelut koskivat vanhustenhuollon asumispalveluja.

Keski-Suomen sosiaaliasiamies seuraa Keski-Suomen kuntien ja koko maakunnan sosiaalihuollon asiakkaiden asemaa ja kehitystä. Sosiaaliasiamies kokoaa vuosittain raportin, tiedot eritellään kuntakohtaisesti ja kunnille annetaan toimenpide-ehdotuksia.

Esimerkiksi viime vuonna Joutsassa tiivistettiin edellisvuonna tehdyn selvityksen pohjalta sosiaali- ja terveydenhuollon välistä yhteistyötä yhteisten tapaamisten ja asiakasohjauksen näkökulmasta.

Viime vuodelta tehdyssä selvityksessä sosiaaliasiamies suosittelee kuntia esimerkiksi nimeämään kaikille erityisen tuen tarpeessa oleville sosiaalihuoltolain hengessä toimivat omatyöntekijät, varaamaan enemmän kotipalvelua lapsiperheiden tarpeisiin ja mahdollistamaan ajantasaisemman pääsyn perheneuvolaan.

Tarja Kuikka