Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut päätöksensä koskien Kalle Willmanin valitusta, joka liittyy Joutsan perusturvalautakunnan lokakuussa 2017 ja tammikuussa 2018 tekemiin ikäihmisten, muistisairaiden tai pitkäaikaissairaiden ympärivuorokautisen asumisen ja hoidon asiakkuuskriteerejä ja soveltamisohjeita koskeviin päätöksiin sekä kunnanhallituksen marraskuussa 2017 tekemään, myös aiheeseen liittyvään päätökseen.

Hallinto-oikeus on päättänyt poistaa lautakunnan lokakuussa 2017 tekemään päätökseen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen ja kumota sekä poistaa lautakunnan tammikuussa 2018 tekemän päätöksen.

Perusturvalautakunnan päätökset liittyvät henkilön toimintakyvyn arvioimiseen tarkoitettuun mittariin. Lokakuussa 2017 lautakunta hyväksyi mittarin käytön ja tästä päätöksestä Kalle Willman teki oikaisuvaatimuksen. Kunnanhallituksen puheenjohtaja ilmoitti ottavansa asian kunnanhallituksen käsiteltäväksi, mutta saman vuoden marraskuussa kunnanhallitus päätti, ettei puheenjohtajan ilmoitus otto-oikeuden käyttämisestä anna aihetta toimenpiteisiin.

Joulukuussa perusturvalautakunta hyväksyi Willmanin oikaisuvaatimuksen. Tammikuussa 2018 peruspalvelujohtaja toi asian uudelleen lautakuntaan ja käsiteltyään oikaisuvaatimuksen uudelleen asian käsittelyssä aiemmin tapahtuneen menettelyvirheen vuoksi lautakunta hylkäsi oikaisuvaatimuksen. Willman vaati hallinto-oikeudelta lautakunnan tekemien molempien päätösten ja kunnanhallituksen marraskuussa 2017 tekemän päätöksen kumoamista

Peruspalvelujohtaja antoi perusturvalautakunnan puolesta hallinto-oikeudelle lausunnon ja myös kunnanhallituksella oli tilaisuus antaa lausuntonsa asiasta. Willman totesi selityksessään hallinto-oikeudelle muun muassa, että peruspalvelujohtajalla ei ollut toimivaltaa antaa lausuntoa asiasta siltä osin kuin valitus koskee kunnanhallituksen päätöstä. Hän myös pyysi hallinto-oikeutta hankkimaan Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta lausunnon toimintakykymittarien käytöstä.

Hallinto-oikeus hylkäsi Willmanin viranomaisen lausuntoa koskevan väitteen ja pyynnön THL:n lausunnon hankkimisesta. Perusteluissaan se totesi, ettei THL:n lausunnon hankkiminen ole sen mukaan tarpeen asian ratkaisemiseksi. Samalla hallinto-oikeus päätti poistaa perusturvalautakunnan lokakuussa 2017 tekemään päätöksen liitetyn oikaisuvaatimusohjeen sekä kumota ja poistaa lautakunnan tammikuussa 2018 tekemän päätöksen. Willmanin valitusta hallinto-oikeus ei tutki.

Näin ollen lokakuussa 2017 toimintakykymittarin hyväksymisestä perusturvalautakunnassa tehty päätös jäi voimaan.

Tarja Kuikka