Joutsan kunta on tilannut Myllynkosken taimenen poikastuotannon parantamiseen tähtäävän kunnostussuunnitelman Keski-Suomen kalatalouskeskus ry:ltä. Kunnostustoimenpiteillä pystytään parantamaan joen kalataloudellista potentiaalia ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

Nyt kunnostus näyttäisi starttaavan sillä, kunta on varannut rajaa budjettiin sille 26.000 euroa. Valtio on antanut hankkeeseen avustusrahaa toisen puolikkaan, joten yhteensä kunnostustyö maksaa 52.000 euroa. Sen toteutus on ajankohtaista jossain vaiheessa kesäkuuta.

Kunnan tekninen johtaja Juha-Matti Näykki valmisteli asiaa äskettäin kuljetusten suhteen, sillä kunnostuksessa tarvittava kiviaines on kätevimmin siirrettävissä helikopterilla. Hankkeen kiviaineksen siirrosta pyydettiin tarjouksia usealta yritykseltä, mutta vain yksi yritys Agrolentopalvelut Oy tarjosi tarjouspyynnön mukaista haluttua kokonaisuutta.

Työmäärä koskee noin 375 tonnia soraa ja kiviainesta. Nämä kuljetetaan helikopterilla lastauspaikasta kuormaloukkuun sijoitetulla kuljetussäiliöllä kohteeseen. Kiviaineksen ja soran kuljetuksen tuntihinta on 89 e/tonni, helikopterin lentotuntihinta 1500 e ja kuormaajan käyttötuntihinta 50 e. Hintoihin lisätään vero.

Suunnitelma on vuodelta 2018, ja siinä soran ja poikaskiven varastointipaikka sijaitsee Österbergin hallin pihassa. Tästä helikopterin on tarkoitus lennättää sitä virtaan eri paikkoihin.

Helikopterin käyttö saattaa tuntua järeältä keinolta, mutta koskiuoman pohjan ollessa savea, töihin soveltuvat raskaammat kaivinkoneet uppoavat sinne. Tämä koettiin kertaalleen 2001–2002, jolloin Keski-Suomen ely-keskuksen (silloinen ympäristökeskus) toimesta sitä on kunnostettu edellisen kerran. Vuosituhannen vaihteen kunnostuksia ei pystytty toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Savipohja petti monessa paikkaa. 20 tonnin kaivinkone oli upota uittouomaan ja uittouoman alaosalle, missä uomat ovat yhtyneet.

Selkeimmiksi puutteiksi jäivät toimivan nousuväylän toteuttamatta jättäminen vedenottoaltaan padolla, uittouoman vähäinen kunnostus ja uittouoman virtaaman vähentäminen. Myös kutualueiden kunnostus jäi koko kohteella suunniteltua pienemmäksi. Kunnostuksen erityisiä haasteita ovat kivimateriaalin siirto kunnostuskohteille, pohjan kestävyys ja koskipohjat, joita ei voida kaivaa.

Ongelmat ovat ratkaistavissa käyttämällä helikopterilla. Koneellisesti työssä käytetään keveämpää noin 8 tonnin leveätelaista kaivinkonetta sekä käsinkunnostuksia.

Taimenen on havaittu kutevan ja lisääntyvän Myllynkoskessa. Poikastiheydet ovat kuitenkin olleet vaatimattomia ja kunnostusehdotuksia poikastuotannon parantamiseksi on annettu kahdesti tällä vuosikymmenellä.

Kunnostushankkeella parannettaisiin lohikalojen luontaista lisääntymismenestystä. Kunnostuksen jälkeen Myllynkosken virtapaikoissa olisi huomattavasti enemmän taimenen lisääntymis- ja pienpoikasalueita. Samalla tehtäisiin myös parempia elinolosuhteita pohjaeläimille ja virtavesissä esiintyville sammalille.

Kunnostuksia tehtäisiin koko alueella kaikissa kolmessa Myllynkosken haarassa, Myllykoskessa, Uittouomassa ja Etelämyllynkoskessa. Erityisesti mainittavia kohtia ovat koskien niska-alueet, kalanviljelylaitoksen vedenottoaltaan pato ja nousuväylä, uittouoman kiveys, Etelä-myllynhaaran suvannon alapuolinen niska ja poikaspuron kunnostus sekä Uittouoman ja Etelämyllynkosken välisen uoman kunnostus ja läpikuljettavuuden parantaminen.

Kivimateriaalia on tuotava koskiin ja kohteen pinta-alan vuoksi määrät ovat suhteellisen suuria. Oleellisimpina seikkoina on pengerrettyjen ranta-alueiden ennallistaminen pienpoikasille ja virrannopeuden hidastaminen kiveämällä koskea. Kunnostuksessa on suosittava uoman saarekkeisuutta ja suojaa. Osa sivu-uomista on koneella vaikeasti saavutettavissa ja kunnostukset tehdään käsin. Kunnostusmateriaalina ovat puunrungot, sora ja kiviaines.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Vuonna 2019 tehdyn suunnitelman mukaan Myllykosken kunnostuksesta ei ole odotettavissa vahinkoa tai haittaa rantojen maanomistajille eikä vesialueen omistajille. Työt toteutetaan kesän alivirtaamakaudella, jolloin ne on helpoin toteuttaa.