Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on päättänyt, että Salolan tuulivoimahankkeeseen tulee soveltaa lakia ympäristövaikutusten arvioinnista eli hankkeelle on tehtävä niin sanottu yva-menettely. Salolan tuulivoimahanke sijaitsee Jyväskylän kaupungin kaakkoisosassa, niin sanotulla Vespuolen alueella Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumassa. Hankkeessa suunnitellaan seitsemän tuulivoimalan rakentamista.

Joutsan ja Luhangan kunnat sekä Jyväskylän kaupunki olivat omissa lausunnoissaan vaatineet ympäristövaikutusten arviointia ennen hankkeen luvista päättämistä. Kuntien toive siis toteutui tältä osin ely-keskuksessa.

Ely-keskuksen päätöksessä todetaan muun muassa, että alueen käytön suunnittelussa on huolehdittava, ettei hanke tai suunnitelma yksinään tai yhdessä muiden hankkeiden kanssa merkittävästi heikennä Natura 2000 -verkoston perusteena olevia luonnonarvoja.

Ely-keskuksen mukaan hankkeen vaikutusalueella on lukuisia maiseman ja kulttuuriympäristön arvokohteita, mikä kertoo alueen rikkaasta kerroksisesta kulttuuriperinnöstä. Kaikkia kohteita ei kuitenkaan ole huomioitu hankkeen taustaselvityksessä, jolloin selvitystä ei voida tältä osin pitää riittävän kattavana.

Maisemavaikutusten kokonaisvaltaista arviointia varten tarvitaan kattava maisema-analyysi ja selvitys vaikutusalueen maiseman ominaispiirteistä ja arvoista.

Tuulipuiston alue on luokiteltu yhdeksi Keski-Suomen niin sanotuiksi hiljaisiksi kohteiksi.

– Alueen syrjäisyys ja erämaisuus lisäävät alueen muutosherkkyyttä. Vaikutuksia luonnonmaisemaan (esimerkiksi Leivonmäen kansallispuisto, Päijänne) ei ole arvioitu ja se tulisi tehdä ennen hankkeen toteuttamista. Tuulivoimaloiden aiheuttaman maisemamuutoksen kautta syntyy välillisiä vaikutuksia myös alueiden virkistyskäyttöön, kuten luonto- ja kulttuurimatkailuun, joihin liittyvät vaikutukset tulee tunnistaa ja arvioida hankkeen edetessä, todetaan ely-keskuksen päätöksessä.

Ely-keskuksen päätöksestä on mahdollista valittaa Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen.

Markku Parkkonen