Kunnanhallitus esittää valtuustolle, että se hyväksyy Joutsan kunnan henkilöstökertomuksen vuodelta 2019. Henkilöstökertomus sisältää henkilöstön keskeiset tunnusluvut, muun muassa tiedot kunnan henkilöstön määrästä ja jakaumasta sektoreittain, tiedot ikärakenteesta, henkilöstömenoista ja sairauspoissaoloista.

Kunnan henkilöstön määrä viime vuoden lopulla oli 277 henkilöä, joka on 6,3 prosenttia kunnan väestöstä. Edellisenä vuonna henkilöstön määrä oli 263 henkilöä. Verrattuna edelliseen vuoteen on kunnan kokonaishenkilöstömäärä noussut 14 henkilöllä.

Kunnan työntekijöistä isoin osa on iältään 50-59 vuotiaita, heitä on yli sata, joka on 36 prosenttia koko henkilöstöstä. Noin kymmenen vuoden aikajanalla kunnan työntekijöistä iso osa tuleekin eläköitymään, joka kunnan tulee huomioida henkilöstöstrategiassa.

Alle 30-vuotiaiden ja yli 65-vuotiaden osuus on pieni, molemmissa ikäryhmissä on alle 30 työntekijää. Muiden ikäryhmien henkilöstön ikäjakauma on melko tasainen. Vuonna 2019 kunnasta jäi vanhuuseläkkeelle yhdeksän työntekijää.

Joutsa suosii toistaiseksi voimassa olevia työsuhteita ja kunnan työntekijöistä vakinaisia työntekijöitä vuonna 2019 olikin 86 prosenttia eli 239 henkilöä. Määräaikaisessa työsuhteessa olevia oli 18 ja sijaisuuksia oli hoitamassa 20 henkilöä. Oppisopimuksen kautta määräaikaisessa työsuhteessa olevia työntekijöitä kunnalla oli kaksi henkilöä.

Suurin osa Joutsan kunnan henkilöstöstä työskentelee opetus- ja kulttuuritoimen alla, yhteensä 112 henkilöä. Tähän henkilöstöryhmään kuuluvat muun muassa opettajat, seutuopiston ja varhaiskasvatuksen henkilöstö sekä kulttuuri-, vapaa-aika- ja nuorisotoimen työntekijät.

Toiseksi suurin henkilöstöryhmä, yhteensä 106 henkilöä, kunnassa työskentelee sosiaalitoimen alla eli muun muassa hoitohenkilöt palvelukeskuksissa ja kotihoidossa sekä sosiaalitoimen henkilöstö.

Teknisen osaston henkilöstömäärä vuonna 2019 on ollut 50 henkilöä. Heihin kuuluvat esimerkiksi huoltomiehet, laitoshuollon ja ravitsemushuollon työntekijät sekä rakennusvalvonta. Yleishallintoon kuuluvat hallinnon ja taloushallinnon henkilöstö ja heitä on yhteensä kahdeksan. Kehittämisyksikössä työskentelee yksi henkilö.

Sairaspoissaoloja kertyi yhteensä 2.675 työpäivää (3.616 kalenteripäivää). Sairaspoissaoloja oli 195 kunnan työntekijällä. Sairaspoissaolojen määrä verrattuna vuoteen 2018 on kasvanut suuresti, sillä muutosprosentti on 33.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Tästä taulukosta näkee osastoittain henkilöstön sairauspoissaolot kalenteripäivinä ja vertailun vuoteen 2018.

Tagged with →