Päijänteen rantaosayleiskaava on edennyt kaavaluonnoksen laadintavaiheeseen ja kaavaluonnos odotetaan saavan näytille huhtikuun aikana. Kaavan valmistelussa on tehty linnustoselvitys, liito-oravaselvitys ja viitasammakkoselvitys. Tehdyt selvitykset huomioidaan kaavaluonnoksessa. Kaavatyö alkoi viime vuoden kesäkuussa.

Luhangan kunnasta arvioidaan, että selvitysten tulosten johdosta joudutaan todennäköisesti tekemään joitakin muutoksia rakennuspaikkojen sijoitteluun. Kumotun aiemman kaavan muutokset on käyty lävitse ja valmistumassa olevassa kaavassa joudutaan mahdollisesti poistamaan muutamia kumotussa kaavassa osoitettuja rakennuspaikkoja.

Alkuperäiseen suunnitelmaan kaavan voimaantulemisesta vuoden 2020 loppuun mennessä voi tulla viivästyksiä koronaepidemian takia.

Laadittavan kaavan tavoitteena on päivittää voimassa olevaa Päijänteen Tammiselkä–Pilkanselkä–Avoselkä–Ahvenusselkä–Kotkatselkä -rantaosayleiskaava. Yleiskaavalla ohjataan rantavyöhykkeen maankäyttöä, ja siinä osoitetaan aluevaraukset määräyksineen ja suosituksineen liittyen ympärivuotiseen asutukseen, loma-asutukseen, maa- ja metsätalouteen, virkistykseen, kulttuuri- ja luonnonympäristöön

Kaavalle on asetettu useita tavoitteita. Sillä halutaan yhtenäistää kaavamääräyksiä kunnan eri rantaosayleiskaavojen välillä, selvitetään rakennuspaikkakohtainen kokonaisrakennusoikeuden lisääminen ja rakennuspaikan rantaetäisyysvaatimusten yhtenäistäminen Suur-Päijänteen rantaosayleiskaavan mukaiseksi.

Maanomistajilta tulevat kaavamuutostarpeet käsitellään tässä yhteydessä. Näitä ovat esimerkiksi rakennuspaikkojen siirtoa koskevat aloitteet. Leskinen laatii myös uuden, havainnollisemman emätilaselvityksen sekä tarkastelee uudelleen kaavan mitoitusperusteet ja mitoitusvyöhykkeet.

Pein-Päijänteen rantaosayleiskaava laaditaan pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi, mutta myös vakituisen asumisen sijoittumista kaava-alueelle tutkitaan. Yleiskaava laaditaan siten, että rakennusluvat voidaan myöntää suoraan kunnanvaltuuston hyväksymän oikeusvaikutteisen osayleiskaavan perusteella.

Janne Airaksinen

FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n Timo Leskinen tekee Luhangalle uutta kaavaa 30 vuoden kokemuksella.