Joutsan rakennusvalvonnan tietoon on tullut keväällä 2019, että eteläisessä osassa Joutsaa sijaitsee saunarakennus, jolle ei ole haettu eikä myönnetty rakennuslupaa.

Huolimatta siitä, että kyseinen sauna on pyörien päällä, on sitä sen käyttötarkoitus, ulkonäkö, koko ja sijainti rannan tuntumassa huomioiden pidettävä maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamana rakennuksena. Näin siis siitäkin huolimatta siitä, että se on sinänsä siirrettävissä. Lain mukaan kyseisen saunarakennuksen pitäminen kyseisellä paikalla edellyttää myönnettyä rakennuslupaa.

Kaavamääräyksen mukaan alue on tarkoitettu pääosin maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Edelleen kaavamääräys määrää, että asuin- tai lomarakennuksia ei saa sijoitta 200 metriä lähemmäksi rantaviivaa lukuun ottamatta eräitä poikkeuksia. Kiinteistöllä ei ole rakennusoikeutta, jolloin rakennukselle ei ole mahdollista saada rakennuslupaa.

Tämän vuoksi tekninen lautakunta velvoitti kokouksessaan maaliskuun alussa kiinteistön omistajaa purkamaan tai poistamaan saunarakennuksen kahden kuukauden kuluessa päätöksen lainvoimaisuudesta. Mahdollisen laiminlyönnin varalta tekninen lautakunta asetti 2.000 euron suuruisen uhkasakon. Mikäli kiinteistön omistaja noudattaa määräajassa lautakunnan päätöstä, kunta katsoo, ettei yleinen etu edellytä asian ilmoittamista poliisille.

Omistajaa on kuultu ja hänelle on annettu poistokehotus. Heinäkuussa 2019 kiinteistön omistajaa kehotettiin purkamaan tai poistamaan luvaton saunarakennus kiinteistöltä 2.12.2019 mennessä. Kirjeessä kerrottiin teknisen lautakunnan mahdollisuudesta käyttää maankäyttö- ja rakennuslain mukaisia hallintopakkokeinoja, ellei kehotusta noudateta.

Janne Airaksinen

Tagged with →