Suomen ympäristökeskuksen (Syke) laskelman mukaan Luhangan kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden ovat Suomen kuntien viidenneksi pienimmät. Syke julkaisi uuden päästölaskentajärjestelmän kuntakohtaiset tulokset viime viikolla. Tulosten mukaan Luhangan kasvihuonepäästöt asukasta kohden ovat 4,0 tonnia. Päästölaskelmassa käytetty yksikkö on hiilidioksidiekvivalenttitonnia (tCO2e). Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki eri päästöt on muutettu vastaamaan hiilidioksidipäästöjä.

Päästöistä lasketaan eri päästösektoreiden hiilidioksidi-, metaani- ja dityppioksidipäästöt sekä fluoratut kasvihuonekaasut omana sektorinaan. Tulokset esitetään hiilidioksidiekvivalentteina. Bioperäiset polttoaineet ovat hiilidioksidin osalta laskennallisesti nollapäästöisiä.

Syken mukaan ilmastopäästöt ovat vähentyneet lähes kaikissa Suomen kunnissa vuodesta 2005. Keskimäärin vähennys on ollut 15 prosenttia. Kuntien päästöjä ovat vähentäneet merkittävästi sähkön päästöjen pieneneminen, uudistukset kaukolämmön tuotannossa ja tuulivoiman rakentaminen. Öljylämmityksen päästöt ovat vähentyneet melko tasaisesti kaikissa kunnissa, millä on huomattava merkitys koko maan tasolla.

Päästöjen vähentämisessä vuosien 2005 ja 2017 välillä Luhanka on pärjännyt Suomen kunnista toiseksi parhaiten. Laskelman mukaan Luhangan kokonaispäästöt ovat vähentyneet mainittuna aikana peräti 72 prosentilla. Tähän vaikuttanee ainakin Luhankaan rakennettu tuulivoimapuisto, jonka tulkitaan kompensoivan päästöjä.

Joutsa sijoittuu asukaskohtaisten päästöjen tarkastelussa Suomen 311 kunnan joukossa sijalle 156, eli melko tarkkaan listan puoliväliin. Joutsan päästöt olivat vuonna 2017 asukasta kohden 10,1 tCO2e. Kokonaispäästöjen vähentämisessä (-14 %) Joutsa sijoittui sijalle 147.

Markku Parkkonen