Mieskonmäen koulun oppilasmäärät ovat pudonneet sen rajan alle, että päättäjät joutuvat ottamaan kantaa koulun mahdolliseen lakkauttamiseen. Keskustelu aiheesta alkoi viime syksynä, ja nyt Joutsan hyvinvointi- ja sivistyslautakunta löi lukkoon oman kantansa alkuviikon kokouksessa.

Lautakunta lähetti eteenpäin kunnanhallitukselle ja -valtuustolle esityksensä, jonka nojalla Mieskonmäen koulu lakkautettaisiin 1.8.2020 lukien. Koulun oppilaiden lähikouluksi tulisi Joutsan yhtenäiskoulu.

Kevätlukukauden 2020 alussa koulussa on 15 joutsalaista oppilasta vuosiluokilla 1–6. Joutsan kunnanvaltuusto päätti jo vuonna 2013 koulun lakkauttamisen oppilasrajaksi 18 joutsalaista oppilasta. Mieskonmäen koulun oppilasmäärä on ollut lukuvuonna 2018–2019 16 joutsalaista oppilasta. Koulun oppilasmäärä alitti tuolloin valtuuston asettaman rajan.

Myöskään tulevat vuodet eivät tilastojen valossa tuo asiaan helpotusta. Perusopetuksen oppilaiden määrä laskee koko kunnassa vuoteen 2025 mennessä lukemaan 271 nykyisestä 324:stä nuoresta.

Koulun lakkauttamisen vaikutuksista on tehty ennakkovaikutusten arviointia syksyn 2019 aikana. Samalla on tehty suunnitelmia koulukuljetusten järjestelyistä lakkautuksen mahdollisesti toteutuessa. Oppilaiden odotus- ja matka-ajat pyritään niissä minimoimaan. Myös henkilöstövaikutukset on arvioitu ja kaikille neljälle työntekijälle on osoitettavissa uudet työpaikat.

Koulun lakkautumisen myötä vuotuisen säästön arvioidaan olevan noin 140.000 euroa. Säästö muodostuu opettajien määrän vähentymisestä sekä uusiin tehtäviin siirtyvien opettajien tehtävänkuvan muutoksista sekä kiertävien opettajien tuntimäärien vähenemisestä. Myös kiinteistön hoitokulut laskevat.

Mieskonmäessä on meneillään hanke ”Uutta elämää Mieskonmäkeen”, jolla aiotaan saada lisää lapsiperheitä kylälle. Tämän vuoksi on tahdottu koulun toiminnan jatkamista kahdella vuodella 2022 saakka.

Näin aikaisessa vaiheessa lautakunta koki vaikeaksi ottaa kantaa hankkeen tavoitteiden toteutumismahdollisuuksiin. Mahdolliselle koulun lakkautukselle on paitsi taloudellisia, myös toiminnallisia perusteita. Annettava lisäaika aiheuttaisi todennäköisesti myös kiinteistöön liittyvien korjaustarpeiden toteuttamista.

Mikäli kahden vuoden jatkoaika toteutuisi, niin toiminnalle täytyy varata lisämäärärahat kunnan budjettiin. Tälle vuodelle 2020 budjettilisäyksen summa olisi 126.000 euroa. Tätä esitti Marianne Luukkanen (vihr.) saamatta kannatusta ehdotukselleen.

Yksi keskeinen päättäjien ratkaistava seikka tulee olemaan sekin, mitä koulukiinteistölle tehdään, mikäli koulutoiminta lakkaa siinä.

Janne Airaksinen

Tagged with →