Viime keväästä lähtien ovat Joutsan kunta ja Joutsan Palvelukotiyhdistys ry puineet kiistaa 90.000 euron korvauksista. Joutsan Palvelukoti vaatii korvausta 90.000 euroa Joutsan kunnalta kotihoidon pilottikokeilun osalta. Aiemmin sekä perusturvalautakunta että kunnanhallitus ovat suhtautuneet kielteisesti korvausten maksamiseen.

Joutsan Palvelukotiyhdistys ry lähetti tämän johdosta oikaisupyynnön kunnanhallitukselle. Oikaisupyynnön perusteluina oli, että pykälän valmisteluaineistossa on vakavia puutteita ja virheellisyyksiä, jotka ovat vaikuttaneet päätöksentekoon. Kunnanhallitus käsitteli korvausasiaa lokakuussa 2019 ja oikaisupyyntöä nyt tämän viikon maanantaina.

Palvelukotiyhdistyksen oikaisupyynnössä on kolme ydinkohtaa. Ensimmäisen kohdan mukaan valmisteluaineistossa (pöytäkirjan liitteenä) ei ole mukana yhdistyksen kuntaan toimittamaa tarkempaa selvitystä pilottikokeilun yhteydessä ilmenneistä ongelmista. Näin ollen päättäjillä ei ole voinut olla tietoa siitä, millä perusteella kulujen korvaamista pyydetään.

Valmisteluaineistossa mainituilla yhdistyksen mahdollisilla omilla puutteilla talouden seurannassa ei ole mitään tekemistä kulujen korvauspyynnön kanssa. Yhdistys hakee korvausta, koska yhdistyksen mielestä kunnan toiminnan vuoksi yhdistykselle on syntynyt ylimääräisiä kuluja. Yhdistyksen taloudenpidon arviointi tässä yhteydessä on tarpeetonta, tarkoituksellisesti harhaanjohtavaa ja pitkäaikaista kunnan yhteistyökumppania loukkaavaa.

Kolmanneksi valmisteluaineiston on pääosin tai kokonaan laatinut kunnan viranhaltija, jonka omasta toiminnasta korvauspyyntö pääosin johtuu. Asian valmistelu ei siis ole ollut puolueetonta. Kyseinen valmistelija olisi tullut jäävätä asian valmistelusta, kertoo Palvelukotiyhdistys.

Joutsan kunnanhallitus hylkäsi oikaisupyynnön. Vastauksessaan yksityiskohtiin kunnanhallitus toteaa, että selvitystä oli pyydetty käsittelemään luottamuksellisesti ja näin ollen asiakirja ei ollut yleisessä tietoverkossa nähtävillä. Luottamushenkilöillä on ollut oikeus tutustua aineistoon virastotalolla, minkä lisäksi selvitys on ollut nähtävissä luottamushenkilöiden sähköisessä kokousjärjestelmässä.

Alkuperäisessä vetoomuksessaan palvelukotiyhdistys on vaatinut kunnalta 2,5 henkilön henkilöstökustannuksien korvaamista 10 kuukauden ajalta. Pilotti jatkui lähes vuoden ajan, joten taloudellinen haastavuus olisi tullut tuoda esille pilotin aikana, toteaa kunnanhallitus.

Palvelukotiyhdistys on laatinut rekrytointisuunnitelman sekä vastannut siitä. Alun perin pilotti sovittiin ajalle 14.5–31.12.2018, jonka jälkeen yhdistys päätti jatkaa pilottia kunnan kanssa 31.3.2019 saakka.

Kysymykseen puolueellisuudesta kunnanhallitus totesi, että kunnan laatimaa valmisteluaineisto on ollut tekemässä perusturvajohtaja sekä asumispalvelujen ja hoitotyön esimies. Ensisijainen päätöksentekijä esteellisyyden arviointia koskevassa asiassa on viranhaltija, joka arvioi ja päättää itse onko esteellinen. Viranhaltijaa ei tee esteelliseksi se, että hän on toiminut virkansa puolesta osana pilottia. Hänen tulee noudattaa asioiden käsittelyssä objektiivisuutta ja ottaa huomioon kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet, ja mikäli näin ei olisi tapahtunut, kunnanhallituksella olisi ollut päätösvalta palauttaa asia valmisteluun.

Janne Airaksinen