Luhangan kunnanhallitus antoi tiistaina vastauksensa siihen, pitääkö kunnan mielestä Salola Wind Park Oy:n Salolan tuulivoimapuisto -hankkeeseen soveltaa ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA) vai ei.

Lausuntoa oli pyytänyt Keski-Suomen ely-keskus, ja Luhanka vastasi, että kunta edellyttää YVA-menettely. Salolan tuulivoimapuisto -hanke tuli äskettäin julkisuuteen. Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan, mutta Jyväskylän puolelle, suunnitellaan seitsemän tuulivoimalan rakentamista. Sen keskusalue sijaitsee muutaman kilometrin Luhangan Hauhanpohjasta pohjoiseen. Asiaa ajaa eteenpäin projektiyhtiö Salola Wind Park Oy.

Luhanka katsoo, että tämän tuulivoimapuisto-hankkeen YVA-menettely on valtakunnallisestikin katsoen välttämätön, koska kyseessä on massiivinen maiseman muutosehdotus myös yhteisvaikutuksineen Luhangan Latamäen voimaloiden kanssa.

Tieto hankkeesta tuli Luhangan kunnalle hyvin lyhyellä varoitusajalla, lähes kaikille kuntalaisillekin asia on vielä tuntematon ja kaikille kesäasukkaille täysin tuntematon. Koska talvella kesäasukkaiden tavoittaminen ja heidän näkemyksensä saaminen on vaikeaa, edellyttää Luhangan kunta YVA-menettelyä, jolloin myös kaikilla vaikutusalueen asukkailla ja kiinteistönomistajilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä. Kesäasukkaiden vaikutus kunnan talouteen on elintärkeää yhtä hyvin kuin Luhangan tarjoama hiljaisuus, luonto ja maisemat ovat tärkeitä loma-asukkaiden virkistäytymiseen, huomauttaa kunta laajassa perusteluasiakirjassaan.

Kunta pitääkin tilannetta kohtuuttomana ilman YVA-menettelyä asianosaisten asukkaiden, kiinteistöjen omistajien sekä matkailualan yrittäjien kohdalla.

Luhangan kunnanhallituksen mukaan arviointimenettelyä sovelletaan myös niissä tapauksissa, joissa ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittävästi haitallisia. Salolan tuulivoimapuistossa olisi kyse juuri tällaisesta tapauksesta, vaikka pelkkiä tehorajoja tarkasteltaessa menettelyä ei tarvitsi viedä läpi.

Luhangassa asia käsitetään siten, että suunnitteilla on suuri 800 hehtaarin teollisuusalue keskelle koskematonta luontoa. Kun YVA-menettelyn alaraja on 45 MW, niin tarvitaan vain 0,43 MW:n lisäys kunkin voimalan tehoon, jolloin raja ylittyisi. Suunniteltu alue käsittää ison osan yhdestä Keski-Suomen hiljaiseksi määritellystä alueesta, huomautetaan Luhangasta.

Keski-Suomen liiton selvityksessä kartoitetuista 36 merkittävistä hiljaisista alueista kahdeksan merkitys erityisesti korostui. Näiden joukossa on tämä suunniteltu tuulivoima-alue, Hauhanpohja, Ylä-Sydänmaa (Jyväskylä, Joutsa, Luhanka). Se sijaitsee kokonaan tämän hiljaisen alueen sisällä. Selvityksessä todetaan mm., että hiljaisilla alueilla melun ei tulisi ylittää 35 dB ja, että tasainen esteetön vedenpinta kuljettaa ääntä hyvinkin kauaksi.

Maakuntakaavan mukaan alue kuuluu matkailun ja virkistyksen vetovoima-alueeseen. Luhanka selvitti, että vain muutama vuosi sitten aivan tämän alueen vierestä poistettiin maakuntakaavasta tuulivoima-alue juuri niiden samojen haittojen takia kuin tässäkin tulisi olemaan. Nyt kuitenkin ristiriitaisesti olisi käynnistymässä lähes samaan paikkaan kaavoitus huomattavasti suuremmille tuulivoimaloille.

Tämän alueen viereen Luhangan puolelle oli vastaavanlainen Polunmäki- niminen tuulivoimalahanke suunnitteilla äskettäin. Hankkeen voimaloiden lukumäärä ja nimellisteho olivat pienempiä ja korkeus huomattavasti matalampi kuin tässä. Tuossa hankkeessa edellytettiin YVA-menettelyä, eikä hanke toteutunut.

Salolan tuulivoimapuiston alueen läheisyydessä on merkittäviä luontokohteita, joille tuulivoimalat ovat vieras asia, kuten Päijänne, Tammijärven arvokas maisema-alue ja Tammijärven pohjukan kulttuuriympäristön alue, johon kuuluu myös mäkitupalaismuseo.

Lisäksi kunnassa halutaan odottaa työ- ja elinkeinoministeriön vuonna 2018 käynnistämää tutkimusta tuulivoiman aiheuttamista mahdollisista äänihaitoista. Tutkimuksen pitäisi valmistua lähiaikoina. Tulokset tulevat olemaan tärkeitä arvioitaessa nyt suunnitteilla olevaa tuulivoimalahanketta.

Edelleen kunta kritisoi havainnekuvia häivyttämällä tehdyiksi. Käytännössä voimalat tulisivat näkymään maisemassa paljon laajemmin kuin on esitetty.

Loppukaneetin mukaan kunnassa tiedetään, että kyseessä olevaa tuulivoimahanketta tullaan vastustamaan poikkeuksellisen ankarasti, jolloin YVA-menettelyn soveltaminen on myös hanketoimijan etu.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Lähiympäristön rakennuskantaa Salolan tuulivoimapuistossa Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan. Keskellä kuvaa näkyvät suunnitteilla olevat tuulivoimalat.