Esperin vastaus Joutsan Seudussa 15.1.2020 julkaistuun omaisen näkemykseen Esperistä:

Esperi on nyt vuoden ajan tehnyt töitä laadun parantamiseksi, johtamisen kehittämiseksi ja henkilöstön osaamisen sekä hyvinvoinnin lisäämiseksi. Yksi tärkeä kehityskohteemme vuodelle 2020 on omaisviestintä ja arvostamme kaikkea palautetta. Myös hoivakoti Kaaressa toimintatapoja ja käytäntöjä on tarkistettu hyvin tuloksin jo viime vuoden aikana ja työ jatkuu. Esperin ikäyksiköistä jo lähes 95 % on tarkastettu, myös Hoivakoti Kaari. Tarkastuksissa kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden hoitoon ja lääkehoitoon. Hoivakoti Kaaressa ei näiltä osin ole enää puutteita.

Päämäärämme on asukkaan toimintakykyä kehittävä kuntouttava työote. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että asukas tekee itsenäisesti sen minkä kykenee, joko hoitajan ohjaamana tai tukemana. Hyvän elämänlaadun lisäksi meidän on kyettävä varmistamaan, että tarjoamme vaikuttavaa ja turvallista hoitoa ja että toimintamme on tasalaatuista. Hoivakoti Kaaressa on käytössä omahoitaja malli. Mahdollisuuksien mukaan tuetaan myös asukkaiden liikkumista kodin ulkopuolelle (esim. kauppakäynnit).

Kaikilla ateriapalvelutoimittajillamme on halu tuottaa kaikkiin koteihimme asukkaille ravitsevaa ja monipuolista ruokaa. Edellytämme palveluntuottajiltamme monipuolista, ravintoarvot täyttävää 6 viikon kiertävää ruokalistaa. Lisäksi kaikkien toimijoidemme ruokalistasuunnittelu pohjautuu Valtion ravitsemusneuvottelukunnan nykyisiin ravitsemushoitosuosituksiin. Esperin henkilökunta tilaa tarvittaessa yksilölliset ruokavaliot, jos perusruokavalio ei asiakkaalle jostain syystä sovellu. Hoivakoti Kaaressa ruokahuollosta vastaa Sodexo.

Esperin tavoitteena on kuntien kanssa yhteistyössä varmistaa hoivakotien asukkaille se, mitä todellisuudessa ja arjessa hyvään hoivaan tarvitaan. Laadukas hoiva edellyttää riittävää henkilöstömitoitusta. Tämä tarkoittaa, että asiakkaiden hoitoisuuden noustessa, myös hoitoon tarvittavien resurssien määrän tulee kasvaa. Ymmärrämme, että tästä mahdollisesti aiheutuvat hinnankorotukset kunnissa osuvat vaikeaan taloudelliseen tilanteeseen ja kuntien mahdollisuudet toteuttaa hinnankorotukset ovat erilaiset. Palvelujen järjestämisestä asukkailleen vastaa kuitenkin viime kädessä kunta.

Esperi haluaa lisätä avoimuutta ja toimintansa läpinäkyvyyttä. Maaliskuusta lähtien tulemme julkaisemaan Esperin konsernitason laadun mittauksen tuloksia verkkosivullamme sekä tuottamaan kunta-asiakkaillemme raportin tuottamistamme palveluista ja toimintamme laadusta. Huhtikuun aikana tulemme julkaisemaan Esperin ensimmäisen yhteiskuntavastuu- ja laaturaportin verkkosivuillamme. Esperin muutosta tukemaan nimetyn, ulkopuolisista asiantuntijoista koostuvan, riippumattoman laaturyhmän raportti julkaistiin 23.1.2020. Se on luettavissa verkkosivuillamme.

Vesa Tornberg
Esperi Care Oy
aluepäällikkö

Tagged with →