Joutsan ja Luhangan kuntarajan tuntumaan, mutta Jyväskylän puolelle, suunnitellaan seitsemän tuulivoimalan rakentamista. Paikkaa nimitetään Salolan tuulivoimapuistoksi, ja sen keskusalue sijaitsee noin neljä kilometriä Luhangan Hauhanpohjasta pohjoiseen.

Asiaa ajaa eteenpäin projektiyhtiö Salola Wind Park Oy. Suunniteltujen voimaloiden yksikkö-teho olisi noin 6 MW, jolloin koko hankkeen nimellisteho olisi noin 42 MW. Voimaloiden tornin korkeudeksi on suunniteltu 185 metriä, roottorin halkaisijaksi 180 metriä ja kokonaiskorkeudeksi näin ollen 275 metriä. Kyseessä on tehokkaampi kokonaisuus kuin Luhangan Latamäen jo toiminnassa olevat tuulivoimalat.

Tuulivoimayhtiö on toimittanut Keski-Suomen ely-keskukselle pyynnön ratkaista ympäristövaikutusten arviointimenettelyn tarve. Kyse on niin sanotusta YVA-laista. Ely-keskus on puolestaan lähettänyt Luhangan ja Joutsan kunnille pyynnön lausua YVA-menettelyn tarpeellisuudesta. Aikarajaksi lausunnolla oli 7.2.

Luhangan kunnanhallitus päätti maanantaina, että se antaa pyydetyn lausunnon kokouksessaan 4.2.

Yhtiön mukaan hankkeen toteuttamisesta ei ole odotettavissa sellaisia haitallisia ympäristövaikutuksia, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyn soveltaminen olisi tarpeen. Saman tahon mukaan, mikäli ympäristövaikutuksia olisi tarpeen lieventää, voidaan niihin vaikuttaa kaavoituksen keinoin antamalla määräyksiä koskien voimaloiden kokoa ja sijaintia sekä rakennettavaa tiestöä sekä lähiympäristön käyttöä. Yhtiö haluaa laatia alueelle tuulivoimayleiskaavan.

Janne Airaksinen

Yläkuva: Lähiympäristön rakennuskantaa Maanmittauslaitoksen maastotietokannan mukaan. Keskellä kuvaa näkyvät tuulivoimalat.

Optimistisin aikataulu kertoo, että tuulivoimalat olisivat käytössä vuonna 2022

Salolan tuulivoimapuiston aikataulusta tiedotti Toni Lustila Etha Wind Oy:stä. Firma teki hankkeen YVA-harkintapyynnön hankkeesta vastaavan tahon pyynnöstä.

Nopein ja optimistisen mahdollinen aikataulu kertoo, että tuulivoimalat olisivat käytössä vuonna 2022.

– Vuosi 2020 menee tiukasti kaavoituksen parissa. Ehkä vuoden 2021 syksyllä saattaisimme olla optimistisesti ajateltuna perustuksia ja tiestöä tekemässä, jolloin tuulivoimapuiston käyttöönotto tapahtuisi vuoden 2022 aikana, laskee Lustila.

Tämä aikataulu pätee vain siinä tapauksessa, että hankkeesta ei tehdä yhtään valitusta.

Toteutuessaan seitsemän tuulivoimalan lisäksi alueelle rakennettaisiin niiden ylläpidon kannalta välttämättömät tiet, voimaloiden nostoalueet ja sähkönsiirtoyhteydet.

Tuulivoimapuiston pinta-ala on noin 800 hehtaaria. Hankealueelta on etäisyyttä Joutsan keskustaan noin 22 kilometriä (kaakkoon) ja Luhangan keskustaan noin 15 kilometriä (lounaaseen). Tuulivoimalat tulisivat sijoittumaan yksityisomistuksessa oleville kiinteistöille.

Hankkeen lähin mahdollinen verkkoliityntäpiste on Tammijärven 110 kV:n sähköasemalla. Sähköverkkoon liityntä ja reittivaihtoehdot tarkentuvat myöhemmin hankkeen edetessä.

Keski-Suomen maakuntakaavassa ei ole esitetty tälle alueelle tuulivoimaa, mutta yhtiön selvityksien mukaan alueelle ei olisi sellaisia maankäyttöä koskevia aluevarauksia tai kaavamääräyksiä, jotka olisivat esteenä tuulivoimahankkeen toteuttamiselle.

Alueen läheisyydessä sijaitsee Leivonmäen kansallispuisto sekä Putkilahdessa valtakunnallisesti arvokas kulttuurimaisema.

Yhtiön mukaan lintudirektiivin lajeihin ei arvioida aiheutuvan merkittäviä vaikutuksia. Linnustovaikutusten arviota kyetään tarkentamaan sen jälkeen, kun kohteen linnusto on kattavasti inventoitu.

Lähimmät maakunnallisesti arvokkaat maisema-alueet ovat Tammijärvi (4–8 km etelään), Oittila (4–7 km luoteeseen ja Pappinen (9–14 km kaakkoon).

Hankkeen visuaalisia vaikutuksia on havainnollistettu näkymäaluekartalla, jossa voimaloiden näkyvyys on laskettu niiden kokonaiskorkeuden (275 m) ja maastomallin perusteella.

Janne Airaksinen

Tässä havainnekuvasta Leivonmäen kansallispuistosta Lintuniemen taukopaikan rannalta etäisyys voimaloihin on noin 6,2–9,4 kilometriä. Voimalat on esitetty havainnekuvassa punaisin ympyröin. Voimaloiden tornit jäävät metsäalueen taakse, mutta lavat voidaan havaita puuston yläpuolella.

Luhangan Latamäessä voimaloissa vilkkuvat vielä punaiset varoitusvalot lentokoneita varten, ja samanlaisia saattaa olla tännekin luvassa.

Mitä YVA-menettely tarkoittaa?

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että ympäristövaikutukset selvitetään riittävällä tarkkuudella silloin, kun hanke aiheuttaa merkittäviä ympäristövaikutuksia. Salolan tuulivoimapuiston tapauksessa kyse on tässä vaiheessa ensimmäisestä lähtölaukauksesta, jossa lain mukaan menettelyn tarpeellisuudesta lausuvat vain viranomaiset.

Joutsa, Luhanka, Jyväskylä, Keski-Suomen liitto ja Kesk-Suomen museo kertovat 7.2. mennessä, tarvitaanko tällaista menettelyä.

Tuulivoimahanke vaatii YVA-lain mukaisen menettelyn soveltamista aina, kun yksittäisten laitosten lukumäärä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Hankekokonaisuuteen katsotaan kuuluvan myös rakentamiseen, käyttöön ja huoltoon tarvittavat rakenteet. Salolan tuulivoimahanke jää näiden rajojen alapuolelle.

Arviointimenettelyä sovelletaan lisäksi yksittäistapauksessa myös pienempään kuin 10 tuulivoimalan tai kokonaisteholtaan alle 45 MW:n hankkeeseen, mikäli sen ympäristövaikutukset olisivat todennäköisesti merkittävästi haitallisia.

YVA-lakia on täydennetty helmikuussa 2019. Tuolloin MW-määriä nostettiin aiemmasta 30 megawatista nykyiseen 45 megawattiin.

Janne Airaksinen

Täydennetty 21.1. juttua tiedolla Luhangan kunnanhalllituksen lausunnon ajankohdasta.

Tagged with →