Viime vuonna tehdyn kouluterveyskyselyn perusteella Joutsan 4. ja 5. luokkalaisten elämä on melko lailla mallillaan. Noin 90 prosenttia kyselyyn vastanneista 4. ja 5. luokkalaisista ilmoitti olevansa elämäänsä tyytyväisiä ja yhtä moni heistä myös kertoi pitävänsä koulunkäynnistä paljon.

Harrastusten osalta oppilaat ilmoittivat yleisimmillään harrastavansa yhtenä tai kahtena päivänä viikossa. Näin toimivia oli noin kolmasosa vastaajista. Tytöt harrastivat hieman poikia useammin. Kaveritilanne oli pääosalla kunnossa, sillä tytöistä kaikki ja pojistakin lähes kaikki ilmoittivat, että heillä oli vähintään yksi hyvä kaveri.

Terveydentilansa valtaosa koki hyväksi. Esimerkiksi liikuntatottumusten osalta kysyttiin, kuinka monena päivänä oppilaat olivat kuluneella viikolla liikkuneet ainakin tunnin päivässä. Vajaa puolet vastanneista oli liikkunut kysytyn määrän viikon jokaisena päivänä, seuraavaksi eniten oli viitenä ja kuutena päivänä liikkuneita. Joukossa oli kuitenkin heitäkin, jotka eivät olleet liikkuneet tunnin vertaa yhtenäkään päivänä.

Perhearki koettiin pääosin hyväksi. Yli puolet kertoi keskustelevansa usein vanhempiensa kanssa koulupäivistä ja noin 80 prosenttia sai vanhemmiltaan usein tukea ja kannustusta. Valtaosa myös koki pystyvänsä puhumaan vanhempiensa kanssa omista asioistaan usein tai melko usein.

Vanhempien alkoholinkäytöstä kysyttäessä runsas 90 prosenttia ilmoitti, ettei heidän vanhempansa käytä liikaa alkoholia. Loput pitivät vanhempansa alkoholinkäyttöä liiallisena, mutta enemmistö heistä ei kokenut sitä haitaksi.

Kouluterveyskyselyssä kysyttiin myös esimerkiksi kiusaamisesta, tupakasta ja riippuvuuksista. Runsasta puolta vastanneista Joutsan 4. ja 5. luokkalaisista ei ollut kiusattu lukuvuoden aikana. Noin 30 prosenttia vastanneista kertoi tulleensa kiusatuksi harvemmin kuin noin kerran viikossa ja loppuja oli kiusattu vähintään kerran viikossa.

Nuuskasta ei ollut kertomansa mukaan kokemusta kellään, ja yli 90 prosenttia ei ollut myöskään tupakoinut tai kokeillut sähkösavuketta. Loput olivat kokeilleet viimeksi mainittuja kerran tai pari.

Riippuvuuksien osalta kysyttiin esimerkiksi sitä, kuinka usein oli kokenut, että pitäisi viettää aikaa muuten kuin netissä. Noin kolmannes vastanneista kertoi kokeneensa usein näin ja vajaa puolet oli yrittänyt usein viettää vähemmän aikaa netissä siinä onnistumatta. Näin vastanneiden osuus oli hieman suurempi kuin edellisessä kouluterveyskyselyssä.

Myös yläkoululaisilla ja lukiolaisilla asiat pääosin kunnossa

Myös valtaosa Joutsan perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista ja lukion 1. ja 2. vuoden opiskelijoista oli kouluterveyskyselyn mukaan tyytyväisiä elämäänsä. Koulunkäyntikin oli mieluista heistä suurimmalle osalle, mutta osa kertoi kokevansa välillä uupumusasteista väsymystä koulutyöstä, samoin riittämättömyyden tunnetta opiskelijana koettiin välillä.

Lähes kaikki kertoivat harrastavansa jotain vähintään kerran viikossa. Lisää harrastusmahdollisuuksia kaivattiin, sillä yläkoululaisista vain vajaa puolet ja lukiolaisista vielä harvempi koki, että asuinalueella järjestetään kiinnostavaa vapaa-ajan toimintaa nuorille.

Terveydentilaansa suurin osa piti hyvänä, tosin osaa vaivasivat ajoittain esimerkiksi niska- ja hartiakivut. Osa myös kertoi väsymyksen tai heikotuksen vaivanneen vähintään kerran viikossa kuluneen puolen vuoden aikana, lukiolaisista hieman peruskoululaisia useampi.

Lisäksi kouluterveyskyselyssä kysyttiin muun muassa elintavoista kuten esimerkiksi liikunnasta, nukkumisesta, tupakoinnista ja päihteistä. Liikuntaa Joutsan 8. ja 9. luokkalaiset ja lukion 1. ja 2. vuosikurssin opiskelijat harrastivat melko hyvin, yöuni jäi puolestaan osalla heistä arkisin tavallisesti alle kahdeksaan tuntiin.

Moni nuori – yläkoululaisista runsas puolet, lukiolaisista hieman harvempi – oli käyttänyt vähintään kerran jotain tupakkatuotetta tai sähkösavuketta, ja yläkoululaisista muutama prosentti kertoi käyttävänsä jotain mainituista tuotteista päivittäin. Jo yläkoululaisilla oli nuuskaamiskokemuksiakin, tosin vain harvalla.

Alkoholin osalta noin puolet yläkoululaisista ja kolmannes lukiolaisista ilmoitti, ettei käytä sitä lainkaan. Omanikäisten alkoholinkäytön suhteen oltiin kuitenkin melko sallivia, sillä yläkoululaisista noin 70 prosenttia ja lukiolaisista hieman useampi kertoi hyväksyvänsä ikäisillään alkoholin juomisen vähäisissä määrin.

Huumeiden hankinnan omalta paikkakunnalta koki helpoksi vajaa puolet yläkoululaisista ja yli puolet lukiolaisista.

Kouluterveyskysely

  • Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen joka toinen vuosi tekemä tekemä valtakunnallinen kysely, jossa selvitetään muun muassa nuorten hyvinvointiin, terveyteen, elintapoihin, koulunkäyntiin, opiskeluun, perheisiin ja kasvuympäristön turvallisuuteen liittyviä asioita.
  • Kohderyhmänä ovat peruskoulujen 4., 5., 8. ja 9. luokkien oppilaat, lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat sekä ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.
  • Tuorein kysely tehtiin viime keväänä ja sen kuntakohtaiset tulokset valmistuivat syksyllä.
  • Joutsassa tuoreen kyselyn tuloksia on tarkoitus hyödyntää kunnan hyvinvointityössä ja hyvinvointisuunnitelman laatimisessa.

Tarja Kuikka

Tagged with →