Lainaus Saima 2/2018 pääkirjoituksesta: ”Se on aina ajankohtainen ja relevantti teema, onhan puhdas vesi kaiken elämän edellytys. Ilmaston lämpenemisen ja väestön kasvun myötä veden määrä, saatavuus, puhtaus ja käyttäytyminen ekosysteemeissä nousevat koko ajan merkittävämmiksi globaaleiksi kysymyksiksi ja vaikuttavat kaikkiin elämänaloihin kaikilla yhteiskunnallisilla tasoilla.”

Kiitos paikallislehdelle ja toimittaja Airaksiselle pohjavesiasioiden esille ottamisesta. Haluan tuoda keskusteluun mukaan Leivonmäen ja Rutalahden pohjavesi- alueet, joilta melkein poistettiin pohjavesialueluokitukset teknisen lautakunnan kokouksessa marraskuussa 2019. Keski-Suomen ely-keskus pyysi lausuntoa suunnittelemalleen luokituksen poistolle. Kokouksessa syntyneen keskustelun jälkeen esittelijä muutti päätösesitystä siten, että luokitus säilyi. Esitin kokouksessa kysymyksen, mitä merkitystä luokituksen poistolla olisi ja sain vastauksen: ”Ympäristölupien myöntäminen muun muassa helpottuisi”. Tällä hetkellä olemme tilanteessa, jossa ympäristölupaprosessi on käynnissä ja luvitettava alue sijaitsee Leivonmäen pohjavesialueen välittömässä läheisyydessä (20 m)!

Asian Leivonmäen ja Rutalahden osalta tekee kimurantiksi ja ihmetystä aiheuttavaksi se, että 11.2.2016 päivätyssä, Rambolin Joutsan kunnan toimeksiannosta laatimassa Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaavan kaavaselostuksessa kohdassa 2.13. Pohjavesialueet todetaan: ”Luokitelluista pohjavesialueista vedenhankintaa varten tärkeät Harjunkangas ja Rutalahti sijoittuvat Rutalahden kautta kulkevalle harjulle, kuten myös vedenhankintaan soveltuva Selänpohja. Leivonmäen vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue sijoittuu taajaman kohdalle moreenimäelle.” Tässä asiakirjassa siis molempia pohjavesialueita, Leivonmäkeä ja Rutalahtea pidetään tärkeinä.

Tällä hetkellä vesi Leivonmäelle tulee runkolinjaa pitkin Joutsasta, eikä Kangaslammen vedenottamo ole käytössä. Tuoreessa muistissa kuitenkin on, että juomakelpoisen veden tulo Joutsasta voi loppua ja siksi on tärkeää puhtaan, luokitellun pohjaveden turvaaminen Leivonmäellä.

Vielä enemmän kummastusta herättää asiantuntijana toimivan ja lausuntoja mm ympäristölupiin antavan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminta, kun lukee heidän 2017 laatimansa, valtatie 4 parantamista koskevan tiesuunnitelmaselostuksen, jonka kohdassa 6.4. Vaikutukset pinta- ja pohjavesiin todetaan: ”Pohjavesiin ei hankkeella ole merkittäviä vaikutuksia. Leivonmäen pohjavesialue on poistumassa.” Sama ely siis toteaa jo kaksi vuotta sitten, että Leivonmäen pohjavesialue on poistumassa ja nyt 2019 vuoden lopulla meiltä pyydettiin lausuntoa luokituksen poistoa varten? Onneksi emme toteuttaneet heidän profetiaansa. Millainen arvo Leivonmäen pohjavedellä todellisuudessa on – asiantuntijan mielestä?

Iiris Ilmonen

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →