Toukokuussa uutisoitiin, että Joutsan seurakunnan alijäämä vuoden 2018 tilinpäätös paisui kerrakseen suureksi. Syy oli yllättävä, sillä selvitysten perusteella seurakunnan omistamilla rakennuksilla oli liian korkeat tasearvot. Asian huomasi maaliskuussa silloinen talouspäällikön viransijainen Marko Varjonen. Hän tuurasi tuossa vaiheessa varsinaista talouspäällikköä Eija Lehtimaata hänen töistä poissaolonsa ajan tietyn ajanjakson.

Kun vakituinen talouspäällikkö oli palannut virkaansa, niin kirkkoneuvosto kuin kirkkoherra Tuula Leppämäki ovat pyytäneet häneltä selitystä tapahtuneeseen. Pitkästä prosessista pystyi saamaan yhteenvedon marraskuun lopun kirkkoneuvoston kokouksen materiaalin ansiosta, ja tulokseksi jäi, että täysin tyhjentävää selitystä tapahtuneelle ei saatu.

Kun asiaa alkaa perata aivan sen perusteista, niin kirkon hallinnosta annettujen pykälien mukaan seurakunnan tilinpäätöksen tulee antaa oikeat ja riittävät tiedot toiminnasta, tilikauden tuloksesta ja taloudellisesta asemasta. Kirkkoneuvoston pöytäkirjan tekstit ovat tältä osin harvinaisen ikävää luettavaa julkisyhteisön hallinnon kannalta.

Niiden mukaan Joutsan seurakunnan tilinpäätökset ajalla 2015–2017 eivät ole antaneet oikeaa kuvaa tilikauden tuloksesta, vaan selvästi paremman kuvan kuin mitä tulos todellisuudessa on ollut. Näin siksi, koska kirjanpidossa käytetyt poistoajat ovat olleet selvästi taloudellista pitoaikaa pidemmät.

Seurakunnassa käytettävän poistosuunnitelman hyväksyy kirkkovaltuusto. Vuoden 2015–2017 liitetiedoissa on poistosuunnitelma, joka poikkeaa kirkkovaltuuston vuonna 1999 hyväksymästä poistosuunnitelmasta. Näin ollen tasekirjan laatinut virkamies on toiminut vastoin kirkkovaltuuston päätöstä. Koska vuoden 2015 tilinpäätöksessä ilmoitettu poistosuunnitelma on poikennut vuonna 1999 kirkkovaltuuston hyväksymästä poistosuunnitelmasta, olisi liitetiedoissa pitänyt olla maininta muutoksen perusteista.

Koska todelliset tehdyt poistot ovat olleet poistosuunnitelmassa ilmoitettuja poistoaikoja huomattavasti pidemmät, niin tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaiset arvostus- ja jaksotusperiaatteet on ilmoitettu Joutsan seurakunnan tilinpäätöksissä virheellisinä. Vuoden 2018 tilinpäätöstä tehdessä virhe havaittiin ja korjattiin, jolloin tilinpäätökseen jouduttiin tekemään 185.015,49 € suuruinen lisäpoisto. Tästä seurasi, että talouden tasapainotushaasteet vain lisääntyivät entisestään.

Kirkkoherra Leppämäki ilmoitti heti tilanteen selvittyä, ettei hän ei tule hyväksymään tilinpäätöstä ennen kuin poistoihin liittyvä virhe on korjattu. Poistoihin liittyvän virheen korjasi sen alun perin havainnut vs. talouspäällikkö Varjonen ennen kuin tilintarkastajat tarkistivat tilinpäätöksen, joten muistutusta ei siksi annettu, vaan tilintarkastaja esitti vastuuvapauden myöntämistä talouspäälliköllekin. Tilinpäätös käsiteltiin ja allekirjoitettiin kirkkoneuvostossa 17.4.2019 ja luovutettiin heti tilintarkastajien tarkistettavaksi.

Poistoihin liittyvää virhettä pidettiin niin merkittävänä, että oli syytä pyytää talouspäälliköltä selvitys virheeseen, josta oli mainittu sekä tilintarkastuskertomuksessa että tilintarkastuspöytäkirjassa. Selvitys pyydettiin kirjatulla kirjeellä, joka lähetettiin Lehtimaalle 31.5.2019. Tähän hän ei vastannut vuosiloman takia, mikä katsottiin oikeutetuksi menettelyksi.

Selvityspyyntö uudistettiin 29.8., ja siihen talouspäällikkö Lehtimaa vastasi 13.9. näin: Joutsan seurakunnan poistosuunnitelma on hyväksytty 18.11.1999 kirkkoneuvostossa ja 10.12.1999 kirkkovaltuustossa. Olen tullut talouspäälliköksi Joutsan seurakuntaan 1.1.2015. Poistot on tehty vuodesta 2015 saman suuruisina kuin aikaisempinakin vuosia. Talouden tasapainottamistyöryhmässä 2017 keskusteltiin poistojen suuruudesta.

Kirkkoneuvosto päätti 26.11. useita kuukausia kestäneen prosessin toteamalla, että laajan ja perusteellisen keskustelun jälkeen asia on tullut käsitellyksi. Loppukaneetin mukaan neuvosto piti tärkeänä, että se saa riittävästi oikeaa tietoa oikeaan aikaan päätöksenteon tueksi.

Janne Airaksinen

Tagged with →