Suomalainen rakennusalan konserni GRK aikoo perustaa bioenergiaterminaalin Leivonmäen entisen sahan alueelle. Hankkeen vaatima lupaprosessi on parhaillaan meneillään Joutsan kunnassa.

GRK-yhtiön kertoman mukaan suunnitelmissa on toteuttaa Leivonmäen saha-alueelle bioenergiaterminaali, joka tarkoittaa käytännössä erilaisen puutavaran ja puuaineksen varastointia. Arviolta kerran vuodessa alueella toteutettaisiin myös haketusta noin yhden kuukauden ajan.

Asiakkaina tulisivat olemaan metsäyhtiöt, jotka tarvitsevat puilleen varastointia. Haketuksen aiheuttamien vaikutusten johdosta GRK on luvittamassa suojavalleja, jotka toimisivat näkösuojana sekä estäisivät pölyn ja melun kulkeutumista alueella. Aiemmin yhtiö kertoi, että alueen rakentamisessa hyödynnetään myös ylijäämämaita ja uusiomateriaaleja kiertotalousmateriaaleja.

Nyt lupaa on haettu muun muassa MARA-asetuksen (Vna 843/2017) mukaisten materiaalien vastaanottoon, varastointiin ja käsittelyyn. Tämä tarkoittaa jätteiden hyödyntämisestä maanrakennuksessa.

Bioterminaalin kentän rakennekerrokset on suunniteltu tehtäväksi esimerkiksi energiateollisuuden tuotannossa syntyvistä erilaisista tuhkamateriaaleista. Suojavallin rakentamisen aikatauluksi arvioidaan noin kuusi vuotta. Näkö-, pöly- ja melusuojana toimivia valleja rakennettaisiin yhtiön lupahakemuksen mukaan vaiheittain eteenpäin, kerralla noin 10–50 metrin osissa.

Edellä mainitussa asetuksessa on lueteltu soveltamisalaan kuuluvat jätteet ja niiden käyttökohteet sekä haitallisten aineiden raja-arvot, muut laatuvaatimukset sekä jätteen enimmäiskerrospaksuus maarakentamiskohteessa.

Tekninen lautakunta oli koolla pykälän tiimoilta 10.12. Lautakunta päätti jättää asian odottamaan ja pyytää ennen lopullista päätöstä ely-keskukselta lausunto ympäristölupa-asiassa. Ympäristölupahakemuksen käsittelyä jatketaan, kun lausunto on saapunut.

Asia päätettiin itse asiassa kahdesti, sillä edellisessä kokouksessa pykälän käsittelyssä tapahtui menettelyvirhe. Nyt virhe korjattiin, ja asiassa äänestettiin. Äänin 6-1 ympäristöluvan käsittely pantiin odottamaan ely-keskuksen kantaa. Lausuntopyyntö elylle lähti jo aikaisemman kokouksen jälkeen, siihen menettelyvirheen korjaaminen ei vaikuttanut.

Janne Airaksinen

Tagged with →