Joutsan kunnanhallituksen maanantaisen kokouksen asialistalla oli kaksi hieman harvinaisempaa asiakohtaa. Kyse oli hallintokanteluista, jotka ovat ilmoituksia lainvastaisesta menettelystä, hyvän hallinnon vastaisesta toiminnasta tai laiminlyönnistä hallintotehtävien hoitamisessa. Kummatkin kantelut oli tehnyt perusturvalautakunnan jäsen Kalle Willman (vihr.).

Yhden kantelun kohteena oli Joutsan kunnan kirjaamon päätös 9.10.2019, jossa kirjaamo on ilmoittanut liikesalaisuuksiin vedoten, etteivät Willmanin pyytämät asiakirjat ole julkisia. Kantelussaan hän vaati, että hänelle on annettava oikeus perehtyä perusturvalautakunnan kokouksessa esille tulleisiin kokousmuistioihin. Tuolloin käsiteltiin vetoomusta vanhusten tehostetusta palveluasumisesta.

Lisäksi hän vaati, että kunnanhallituksen on ohjeistettava kyseeseen tulevat virkamiehet ja toimihenkilöt toimimaan vastaavassa tiedonpyyntötilanteessa siten, että vastuullinen virkamies antaa tietopyyntöön lain mukaisen päätöksen. Sekin pitäisi selventää, kenellä virkamiehellä on oikeus ja velvollisuus perusturvan toiminnassa päättää tiedon antamisesta asiakirjoista.

Kunnanhallitus antoi kunnan hallintosääntöön ja kuntalakiin perustuvan ohjeistuksen johtaville viranhaltijoille, sekä kirjaamosta vastaavalle henkilökunnalle. Oleellisin lienee kohta, jossa todetaan, että kuntalain mukaan luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät ole vielä julkisia.

Toinen hallintokantelu koski kunnanhallituksen puheenjohtaja Niilo Peltosen (kesk.) toimintaa perusturvalautakunnan kokouksessa 30.10. sen käsitellessä alustavaa talousarviota vuodelle 2020. Kantelussa tapahtumakuvauksessa todetaan, että Peltonen on puheenvuorossaan esittänyt näkemyksenään, ettei talousarvioehdotusta tule käsitellä niin tarkkaan ja että kunnanhallitus päättää asiat. Willmanin mukaan tällä puheenvuorolla Peltonen puuttui kokouksen puheenjohtajan ja virkavastuulla toimivien jäsenten toimintaan tavalla, jota hänen asemansa kokouksessa ei oikeuta.

Tästä hallintokantelusta kunnanhallitus päätti, ettei siitä seuraa toimenpiteitä, koska asian käsittely on edennyt sääntöjen mukaisesti. Kunnanhallituksen puheenjohtajalla on ollut läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa, eikä perusturvalautakunnan puheenjohtaja Sari Hovila (kesk.) ole nähnyt käytöstä kokousta häiritsevänä. Willmanin mukaan perusturvalautakunnan kokous kesti tuolloin alle kaksi tuntia.

Janne Airaksinen

Tagged with →