Olen Joutsan kunnan toiminnassa törmännyt toistuvasti tiedon saannin vaikeuteen kunnan viranomaisilta ja viranhaltijoilta. Monet muut kuntalaiset ovat kokeneet saman ja joutuneet valittamaan salailupäätöksistä hallinto-oikeuteen ja aluehallintovirastoon. Paljon turhaa työtä ja hallinnon kustannuksia on aiheutettu. Menon on muututtava!

Uusi kuntalaki astui voimaan kaikilta osiltaan nykyisen Valtuuston aloittaessa toimintansa. Suurimpina muutoksina aiempaan lakiin verrattuna on kuntalaisten vaikutus- ja tiedonsaantimahdollisuuksien lisääntyminen. Joutsassa asiaan ei näytä havahdutun. Kuntalainen saa varmimmin tiedon asiasta pyytämällä asiakirjasta kopion. Viranhaltija on Joutsassa usein estänyt sen saamisen väittämällä perusteetta asiakirjaa salaiseksi. Viimeksi viranhaltija piiloutui Kirjaamo-nimikkeen taakse.

Perustuslain 12§:n ja Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirja on julkinen, jos sitä ei nimenomaisen lainkohdan perusteella tule säätää salaiseksi. Julkisen asiakirjan sisällöstä on jokaisella oikeus saada tieto ja sellaisestakin asiasta, joka ei koske häntä itseään. Siten esimerkiksi kuntalainen voi vaatia nimettömänä ja ilman perusteluja tiedot kunnan johtavien viranhaltijoiden palkkauksesta kokonaisuudessaan ja erikseen henkilökohtaisesta palkanosasta, sijoituspalkkaluokasta ja vaativuusryhmästä.

Hakemus virkaan/työsuhteeseen tai kantelu muuttuu julkiseksi asiakirjaksi, kun se on tullut kunnan Kirjaamoon. Siten hakijoitten nimet, hakemukset ja todistusjäljennökset ovat tulleet julkisiksi ja kaikkien saataville. Muut asiakirjat tulevat julkisiksi viimeistään, kun asian käsittely on päättynyt. Poikkeuksena salassa pidettävät asiakirjat. Asianosaisella ja luottamushenkilöllä on oikeus saada tieto myös salassa pidettävästä asiakirjasta, jos se on tarpeellista asian käsittelyn yhteydessä lautakunnassa tai kunnanhallituksessa.

Jos asiakirja ei ole vielä julkinen, tiedon saaminen siitä on viranomaisen harkinnassa. Tiedon saantia ei saa rajoittaa ilman asiallista ja laissa säädettyä perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista. Jos pyydettävää tietoa ei anneta, se on perusteltava.

Salassa pitoon vetoaminen kielteisessä päätöksessä voi perustua vain laissa olevaan nimenomaiseen säädökseen. Kunnan viranomainen ei voi omalla päätöksellään määrätä asiakirjaa salaiseksi. Julkisuuslain 24 §:ssä on 32 erillistä salassapitokohtaa. Osa on ehdottomia kuten intimiteettisuojan piirissä olevat tiedot, osa on harkinnan varainen sen mukaan aiheuttaako tiedon antaminen vahinkoa. Kun viranhaltija Joutsassa kieltäytyy antamasta tietoa/kopiota asiakirjasta, hänen on tehtävä siitä tiettyyn lainkohtaan perustuva päätös ja liitettävä päätökseen valitusosoitus. Näin ei näytä tapahtuvan.

Kunnalla on lain mukaan yleinen tiedottamisvelvollisuus, paitsi tehdyistä päätöksistä, myös valmisteltavana olevista asioista. Tätä toteutetaan pitämällä esityslistat kunnan kotisivulla ennen kokouksia. Ongelma kuntalaisen kohdalla on siinä, ettei kaikkia liitteitä näytetä eikä varsinkaan pidetä näkyvillä sen jälkeen, kun pöytäkirja on allekirjoitettu. Järkyttävin menettely on Seututerveyskeskuksella. Sen kotisivuilla todetaan vain, että jotain asiaa on käsitelty. Joutsan Valtuusto puolestaan päätti, että sen kokoukset tulevat ensi vuonna nähtäville nettiin. Menettelyllä ei ole paljon tiedottamisarvoa, koska keskustelut ja päätökset on jo tehty juuri ennen istuntoa pidetyssä suljetussa kokouksessa. Suljettu kokous voi olla niin perusteellinen, että virallisen kokouksen ilmoitettua alkamisaikaa on jouduttu myöhentämään. Kuntalaisella ei ole mitään mahdollisuutta arvioida valtuustoon valitsemansa edustajan toimintaa.

Yhteisissä asioissa on syytä toimia avoimesti, muuten voi tehdä virkavirheen!

Kalle Willman
perusturvalautakunnan jäsen Joutsa

Puheenvuoro-palstan kirjoitukset ovat Joutsan Seudun lukijoiden mielipidekirjoituksia.

Tagged with →