Perusturvalautakunta päätti 30.10, että Joutsan kunta hyväksyy vammaisten ja ikäihmisten perhehoidon maakunnallisen koordinoinnin vakinaistamisen 1.1.2020 alkaen. Jyväskylän kaupunki vastaa hallinnoinnista ja sopimuskunnat osallistuvat kustannuksiin asukasluvun suhteessa. Koordinoinnin hallinnoinnista tehdään uusi sopimus Jyväskylän kaupungin ja sopimuskuntien kesken.

Ohjausryhmässä todettiin keväällä 2019 yhteisesti, että koordinointi halutaan vakinaistaa, kun aikaisemmin oli pilottihankkeen statuksella vuonna 2015 alkaneena. Perhehoidon koordinointi on todettu kuntien työtä tukevaksi ja välttämättömäksi tavaksi vastata kuntien tarpeeseen löytää vammaisille ja ikääntyneille henkilöille kodinomainen mahdollisuus ympärivuorokautiseen asumiseen ja huolenpitoon.

Kuntien erilaisuudesta johtuen kunnilla ei ole itsenäisesti vastata edellä mainituista tehtävistä. Koordinoinnin lisäksi maakunnallinen yhteinen toimintaohje on mahdollistanut perhehoitajien tasapuolisen aseman maakunnan eri kunnissa esimerkiksi palkkioiden ja muiden toimintatapojen suhteen.

Perhehoito on vammaisen, kehitysvammaisen tai ikäihmisen hoidon ja huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito voi olla lyhytaikaista, pitkäaikaista tai osavuorokautista hoitoa. Pitkäaikaista perhehoitoa voidaan järjestää esimerkiksi itsenäiseen elämään kuntouttavana välivaiheena tai se voi olla pysyvä asumisjärjestely.

Perhehoitaja ja kunta tekevät toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkiosta, kulukorvauksesta ja perhehoitajan muusta tuesta. Heille järjestetään lakisääteistä ennakkovalmennusta, sillä hoitoalan koulutusta ei edellytetä. Soveltuvuus selvitetään ennakkovalmennuksen yhteydessä valmennukseen osallistuvan ja valmennusryhmän kouluttajien kesken.

Aloittelevalle perhehoitajalle on järjestetty mentorointia perhehoidon koordinoinnin kautta. Perhehoidon koordinaattori on kehittänyt käytäntöjä, rekrytoinut perhehoitajia, organisoinut valmennusta ja toiminut kuntien työntekijöiden tukena perhehoitoon liittyvissä asioissa.

Janne Airaksinen

Tagged with →