Joutsan kunnanhallitus käsitteli Leivonmäen suunnan kaava-asioita maanantaina. Kunnanhallitus hyväksyi kaavan laatijan vastine-ehdotukset ja tarkistukset kaava-aineistoihin ja järjestää kuulemisen niille osallisille, joita kaavaehdotuksen muutokset koskevat.

Joutsan pohjoisosien rantaosayleiskaava ja Rutajärven rantaosayleiskaavan kumoaminen on ollut kaavaehdotuksena toiseen kertaan yleisesti nähtävillä 3.7.–4.8.2017. Alun perin prosessi alkoi jo vuonna 2010. Kaavoituksen osallisille varattiin tuolloin mahdollisuus muistutusten tekemiseen ja kaavaehdotuksesta pyydettiin viranomaislausuntoja.

Kaavaehdotuksesta jätettyjen muistutusten ja lausuntojen johdosta on täydennetty kaavan selvitysaineistoja, laadittu Natura-arvioinnin tarveharkinta ja tehty tarkistuksia kaavakarttaan, -määräyksiin ja -selostukseen. Täydennysselvityksistä ja kaava-aineistoihin tehtävistä tarkistuksista kunta, kaavan laatija ja Keski-Suomen ely-keskus kävivät neuvottelut 22.5.2018 ja 18.6.2019.

Kaavaehdotukseen on tehty useita yksityistä etua koskevia vähäisiä muutoksia, joiden johdosta on ennen kaavaehdotuksen hyväksymiskäsittelyyn viemistä vielä kuultava kirjeitse niitä osallisia (noin 60 kiinteistöä), joita muutokset koskevat. Lisäksi Keski-Suomen ELY-keskukselta pyydetään lausunto laaditusta Natura-arvioinnin tarveharkinnasta ja järjestetään tarvittaessa viranomaisneuvottelu erilliskuulemisen jälkeen. Tämän jälkeen kaavaehdotus tuodaan uudelleen kunnanhallituksen käsittelyyn.

Janne Airaksinen